Pimpinan ulama-umarak dalam mewujudkan negara berkat

Ismail Ibrahim

 

ISTILAH kerjasama di antara umarak dan ulama tidak timbul semasa pemerintahan Rasulullah SAW dan Khulafa’ Al-Rasyidin, kerana pada masa itu pemerintah adalah para alim ulama. Pemerintah sepenuhnya memimpin mengikut sistem agama, kerana Rasulullah SAW adalah pembawa syariah Islam dan melaksanakan hukum-hakamnya, dan dalam masa sama, baginda juga yang mengatur dan melaksanakan pemerintahan serta urusan dunia­wi dan ukhrawi. Hal ini diwarisi oleh para sahabat baginda pada zaman Khulafa’ Al-Rasyidin, berpandukan ajaran al-Quran dan sunah Rasulullah.

Barulah sesudah zaman Khulafa’ Al-Rashyidin, iaitu selepas pemerintahan berpindah ke ta­ngan daulah Umaiyah, Abbasiyyah dan lain-lain, juga ketika jawatan ketua pemerintahan negara telah menjadi warisan daripada ayah kepada anak, atau saudara-saudara, maka pemimpin tidak semestinya terdiri daripada para ulama dalam bidang agama, atau pemimpin yang menguasai sistem pemerintahan Islam. Ketika inilah pemerintah memerlukan para ulama untuk membantunya.

Dalam situasi ini telah timbul istilah pemimpin “formal” iaitu pemerintah yang terdiri daripada para ketua negara secara keturunan, lantikan atau pilihan rakyat.

Dalam situasi ini juga, lahirnya pemimpin “tidak formal” iaitu terdiri daripada para ulama dan ilmuwan agama yang tidak secara rasminya termasuk dalam pemerintahan negara. Golong­an inilah yang terkenal dengan nama mufti, imam, ustaz, dan sebagainya.

Kepemimpinan Islam adalah gabungan pemimpin formal dan tidak formal, yang juga disebut sebagai gabungan antara umarak dan ulama. Untuk membangun negara yang baik, kerjasama ulama dan umarak amat penting. Kedua-duanya mempunyai pera­nan yang seharusnya dimainkan dengan baik, yang haruslah digabungkan dalam semua mekanisme pemerintahan untuk kesejahteraan rakyat dan negara umumnya.

Terdapat dua kelompok manusia, jika kedua-duanya baik, maka manusia (masyarakat) seluruh­nya akan menjadi baik, dan jika kedua-duanya rosak, maka manusia (masyarakat) seluruhnya juga akan menjadi rosak, mereka itu ialah umarak dan ulama (Ha­dis riwayat Ibn Abdul Barr)

KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM

Kepemimpinan dari perspektif Islam adalah amanah Allah SWT, juga kontrak sosial dan psikologi di antara pemimpin dan pengikut. Pemimpin berkewajipan memandu pengikutnya, melin­du­ngi, dan menguruskan mereka dengan adil saksama menurut lunas-lunas yang diredai Allah SWT. Antara ciri kepemimpinan tersebut ialah :

1. Pemimpin haruslah mendidik dirinya terlebih dahulu, sebelum mendidik para pengikutnya, mempraktikkan segala sesuatu yang didakwahkannya kepada pengikutnya, meningkatkan moral dan akhlaknya terlebih dahulu sebelum memperbetulkan orang lain.

“Rakyat menjadi rosak akibat rosaknya pemerintah, dan pemerintah menjadi rosak akibat kehadiran ulama yang buruk (al-suu’) (Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya’ Ulumuddin).

2. Sumber memetik satu ha­dis tentang komponen kekuatan sebuah negara yang bermaksud;

Kekuatan negara adalah atas empat perkara: Pertamanya, de­ngan ilmu para ulama; kedua, dengan keadilan para umarak; ketiga, dengan kemurahan para hartawan, dan; keempat, dengan doa orang fakir.

3. Pemimpin ialah individu atau sekelompok ketua yang memimpin keseluruhan rakyat daripada keadaan yang lemah atau rosak, kepada keadaan yang kuat dan maju, dan dalam konteks Islam, ialah memimpin umat manusia daripada kehancuran dan maksiat, kepada keredaan Allah dan kesejahteraan mereka mengikut lunas-lunas dan nilai universal Islam.

4. Islam menggariskan ba­nyak prinsip bagi kepemimpinan Islam. Antaranya para pemimpin haruslah mempunyai sifat-sifat berikut:

i) Kuat dalam akidah

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu angkat jadi pemimpinmu orang yang membuat agamamu menjadi bahan ejekan dan permainan, iaitu di antara orang yang telah diberikan kitab sebelummu dan orang yang kafir.” (Al-Maidah, ayat 57)

ii) Adil dan jujur

“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran kerana Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu pada satu golongan menyebabkan kamu tidak berlaku adil.” (Al-Maidah, ayat 8)

iii) Berpandangan luas dan tidak fanatik golongan

iv) Mengutamakan kepenting­an rakyat daripada kepentingan golongan

v) Mampu mewujudkan kesa­tuan dan kerjasama rakyat

“Dan bertolong-tolonganlah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan, dan ja­nganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (Al-Maidah, ayat 2)

vi) Bersikap terbuka dalam menerima idea, saranan dan kritikan

“Orang-orang yang mahu mendengar pendapat (dari mana pun datangnya) kemudian mahu mengikut mana-mana yang le­bih baik daripada pendapat itu. Mereka itulah yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.” (Al-Zumar, ayat 18)

vii) Pemaaf dan memiliki sikap toleransi yang besar

“Dan jika membalas kejahatan (mereka) maka hendaklah kamu membalas dengan kejahatan yang sama seperti yang telah ditimpakan kepada kamu, dan jika kamu bersabar, (maka) sesungguhnya yang demikian itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang sabar.” (Al-Nahl, ayat 126)

viii) Berpengetahuan dan memiliki kemampuan dalam bidang yang dipimpinnya

“Apabila sesuatu urusan itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kahancurannya.” (Hadis Riwayat Al-Bukhari)

ix) Bertanggungjawab, ama­nah, telus dan tidak mementingkan diri sendiri

Banyak lagi ayat al-Quran, ha­dis Rasulullah SAW dan teladan daripada sejarah peradaban Islam yang dapat dikaji dan dianalisis untuk menyokong ciri-ciri kepemim­pinan seperti yang tersebut di atas.

Pemimpin yang gagal

Pada umumnya kepemimpinan sebuah negara akan meng­alami kegagalan sekiranya ciri-ciri yang tersebut di atas tidak dapat dipenuhi. Untuk berjaya dalam kepimpinan tersebut, maka setiap jentera pemerintah hendaklah bergabung dalam memenuhi objektif pemerintahan seperti yang tersebut. Di sinilah letaknya kepentingan kerjasama antara ulama dan umarak, kerana keseluruhan sistem pemerintah­an yang disebutkan itu adalah sistem pemerintahan Islam, iaitu “Islam” dalam pengertian yang luas sebagai satu sistem hidup yang lengkap.

Advertisements

Sekularisasi, liberalisasi sama bahaya

Oleh Dr Khalif Muammar

SATU daripada tiga agenda besar sekularisasi adalah membuang unsur agama daripada politik. Pengalaman masyarakat Barat terhadap percampuran antara agama dengan politik meninggalkan kesan mendalam. Pengalaman pahit ini kemudian dibuat secara umum sehingga apa sahaja bentuk percampuran agama dengan politik dianggap destruktif.

Pendekatan sekular terhadap politik ini adalah satu daripada dua ekstrem.

Pertama adalah idea penyatuan agama dengan politik, yang meletakkan agama dalam kerangka politik. Agama menjadi alat kepentingan kekuasaan. Ini dihadapi Barat pada zaman pertengahan.

Kedua, yang juga timbal balik terhadap pendekatan pertama, adalah pemisahan agama daripada politik. Mereka beri andaian percampuran agama dengan politik akan membawa kepada – tiada kebebasan beragama; kuasa mutlak dan penyalahgunaan agama untuk kepentingan kuasa; beri keistimewaan kepada satu agama sehingga menzalimi penganut agama lain. Pemisahan ini diharap membantu semua penganut agama berbeza, hidup aman damai.

Dua pendekatan ini adalah ekstrem.

Yang pertama merendahkan agama menjadi alat kepentingan kekuasaan. Golongan yang mengambil pendekatan ini melihat pemerintahan teokrasi adalah terbaik kerana pemimpin dapat mandat langsung daripada Tuhan dan golongan agama yang berkuasa adalah pihak yang berbicara atas nama Tuhan. Pada hal Tuhan tidak pernah beri mandat kepada mereka dalam perkara itu.

Golongan kedua menyempitkan agama menjadi terhad kepada ritual dan kerohanian yang tiada hubungan dengan pelbagai aspek kehidupan manusia. Lebih parah lagi apabila mereka mengeneralisasikan kesilapan gereja pada zaman pertengahan kepada semua agama tanpa melihat kepada konteks sejarah dan amalan berbeza setiap agama besar dunia. Pendekatan ekstrem hanya membuahkan ekstremisme. Ekstremisme liberal sama bahayanya berbanding ekstremisme radikal. Negara liberal bebas pengaruh agama; beri kebebasan amal aktiviti songsang dan tidak bermoral seperti pelacuran dan LGBT. Akibatnya aktiviti tidak bermoral ini berleluasa dan cubaan melakukan amar ma’ruf nahi mungkar dianggap salah. Secara tidak langsung orang Islam dipaksa tunduk kepada ideologi sekular dan liberal serta dilarang menjadikan Islam sebagai cara hidup lengkap.

Kita percaya, berdasarkan ayat al-Quran (2:256), bahawa sebarang bentuk paksaan dan penindasan perlu dihapuskan; sama ada paksaan untuk beragama mahupun paksaan untuk tidak beragama (tidak ikut agama). Islam adalah al-din, panduan dan cara hidup lengkap, agama tanzil yang murni datang daripada Allah, yang sumber utamanya terpelihara tanpa campur tangan manusia. Misi ulama bukanlah memerintah tetapi mendidik dan memberi bimbingan. Ajaran Islam yang mengandungi semua aspek kehidupan, termasuk politik dan perundangan, meletak tanggungjawab setiap Muslim melaksanakan ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupannya. Islam mengajar pemimpin adalah khadim (yang berkhidmat) dan wakil dilantik rakyat.

Bukan wakil Tuhan

Pemimpin bukan wakil Tuhan. Pemimpin hanyalah zillullah fi al-ard (bayang-bayang Allah di muka bumi). Sebagai bayang sudah tentu ia mestilah sentiasa mengikuti yang empunya bayang, iaitu Allah SWT: “Tidak sesekali menyalahi perintah Allah untuk berlaku adil dan bersifat kasih sayang kepada setiap rakyatnya hatta kepada orang yang dimusuhi” (surah al-Ma’idah: 8).

Alam Melayu adalah Darul Islam.

Sejak hampir 1,000 tahun lamanya sistem pemerintahan dan sistem perundangan diamalkan adalah sistem Islam. Hingga kini bekasnya dilihat pada undang-undang tubuh negeri di Johor, Selangor, Terengganu dan lain-lain. Kerana itu sumpah Yang di-Pertuan Agong mengekalkan perkataan Wallahi, wabillahi, watallahi, dan berjanji sentiasa memelihara Islam. Dapat disimpulkan sifat keIslaman Tanah Melayu masih kekal dan sifat sekularnya tidak pernah dominan.

Karya Raja Ali Haji (1873), yang juga negarawan, sekali gus Mufti Kerajaan Riau Lingga, adalah bukti kerajaan Islam tidak seperti yang digambarkan kelompok sekular-liberal. Raja Ali Haji menulis dua buku ilmu politik dan ketatanegaraan (Thamarat al-Muhimmah) dan sebuah karya sejarah (Tuhfat al-Nafis) yang menerangkan sistem pemerintahan Islam bukan sistem yang absolutis, teokratik dan kuku besi. Dalam buku ketatanegaraan ini juga Raja Ali Haji memberi jawapan terhadap persoalan integriti dan apa yang perlu dilakukan oleh semua pihak bagi memastikan pemerintahan yang adil dan bijaksana dapat direalisasikan.

Keadilan dalam Islam tidak sinonim dengan kesamarataan, keperluan majoriti rakyat tidak boleh disamakan dengan keperluan 10 peratus rakyat. Seperti minoriti Islam di negara Barat terpaksa akur dengan sistem sekular dan liberal, demikian juga minoriti bukan Islam di negara Islam perlu akur kehendak majoriti yang mahukan pemerkasaan Mahkamah Syariah dan diwujudkannya institusi Islam seperti JAKIM. Tuduhan sistem pemerintahan Islam tidak memberi kebebasan terhadap kaum minoriti bukan Islam adalah palsu. Rasulullah SAW memberi amaran tegas terhadap sebarang penindasan apalagi menafikan kebebasan masyarakat minoriti dalam beragama dan aktiviti sosial serta ekonomi.

Kesilapan memang ada dalam pengamalan pemerintahan Islam. Tetapi, kegagalan individu melaksanakan ajaran Islam tidak wajar dipertanggungjawabkan kepada Islam. Sejarah membuktikan pemerintahan Islam di alam Melayu, India, Syam, Turki dan Andalusia berlaku adil dan toleran terhadap masyarakat bukan Islam yang hidup aman bersama masyarakat Islam. Semua ini amat jelas dan nyata kerana ada dokumen yang masih terpelihara, sudah dikaji dan dibukukan dan boleh dibaca sesiapa sahaja yang cintakan kebenaran.

Benteng diri dengan al-Quran dan Sunnah

SYAHIDATUL AKMAL DUNYA

 

ZAMAN fitnah ini ialah penghujung zaman yang penuh dengan ujian dan pancaroba sebelum terjadinya kiamat. Daripada aspek syarak, fitnah yang banyak terjadi ini  telah pun dijelaskan ALLAH SWT dan Rasul-Nya kepada kaum yang beriman. Malangnya, hanya segelintir dalam kalangan umat Islam yang sedar dan memahami situasi yang terjadi.

FITNAH MUSNAHKAN SEGALANYA

Rehal mendapatkan pandangan daripada pendakwah, Ustaz Mohd Fikri Che Hussain mengenai kemelut fitnah yang berlaku dalam kalangan ummah pada akhir zaman ini. Jelas beliau antara fitnah dan ujian yang melanda umat manusia hari ini ialah banyaknya perselisihan dan pertelagahan. Perbalahan dalam memahami sesuatu isu dalam masyarakat adalah perkara biasa dan sering berlaku, namun kesan fitnah ini hingga ke tahap pergaduhan, permusuhan dan juga peperangan yang memusnahkan serta mengorbankan banyak nyawa.

Menurutnya, ramai manusia berada dalam dilema, orang yang dicerobohi tanah dan negara dianggap musuh, manakala penceroboh pula adalah orang yang berhak dan tidak dianggap bersalah atas alasan yang direka-reka dengan penuh dusta. Manakala golongan yang mahu kembali kepada Islam dan ingin menegakkan syariat ALLAH dianggap sebagai pengganas dan membawa minda ekstrem dan pihak lain yang menentang tertegaknya hukum ALLAH disanjung sebagai pejuang dan pembawa idea perdamaian, demokrasi dan kemanusiaan sejagat.

“Sedangkan merekalah yang menceroboh dan menindas kebanyakan negara umat Islam atas alasan terorisme dan tidak kurang ratusan ribu terkorban dengan alasan sebegitu.

“Segala fitnah dan ujian yang dihadapi umat Islam ini bagi satu pihak sebagai bencana dan mala petaka buat mereka, namun sebahagian lain beranggapan ia kebaikan buat kaum yang benar-benar beriman, sepertimana firman ALLAH dalam Surah Muhammad ayat 31 dan Surah Al-Ankabut, ayat 2 hingga 3,” ulasnya.

ALLAH yang menciptakan ujian dan dugaan itu agar manusia menyedari dan merenung hikmah yang tersembunyi. Bukan sahaja dapat membezakan antara kawan dan lawan, benar dan salah, jujur dan munafik. Tetapi juga,  mendidik diri supaya lebih dekat kepada Pencipta. Semua ini adalah satu rahmat ALLAH kepada hamba-Nya, akan tetapi segelintir sahaja yang dapat memahami dan menerima. Justeru, apakah jalan terbaik untuk melepaskan diri dari terjerumus ke dalam ujian fitnah ini?

BINA BENTENG HADAPI FITNAH

Sebelum diperincikan solusi ampuh bagi mengatasi kemelut ini, ada baiknya diperhatikan apa yang dinyatakan ALLAH yang sentiasa mengasihi hamba-Nya yang beriman.

Kasih sayang ALLAH itu melebihi kasih sayang bonda dan ayahanda yang membesarkan, malah melampaui daripada diri mereka sendiri. Nabi Muhammad SAW juga sentiasa mengasihi umatnya. Baginda SAW telah diciptakan dan dihiasi dengan rahmat sebagai nabi yang diutus oleh Rabbul ‘alamin untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam.

Bertepatan dengan firman-Nya: “Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul daripada kaum kamu sendiri, berat berasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagi kamu dan amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang beriman.” (Surah al-Taubah: 128)

Maka inilah benteng yang kukuh dan teguh dengan jaminan daripada kalam Tuhan dan sunnah Nabi SAW. Adalah wajar bagi kaum yang beriman untuk merenungkan beberapa jenis benteng pertahanan diri yang dapat menyelamatkannya daripada terjerumus ke dalam lembah ujian dan fitnah:

1- Benteng diri – Berdoa

Benteng paling ampuh (keyakinan dan keimanan tauhid yang sahih) ialah sentiasa bergantung harap kepada ALLAH. Tidak akan lari daripada memohon dan mengharapkan keselamatan daripada-Nya. Hatinya sentiasa berpaut kepada tali ALLAH dalam apa jua ujian yang menimpa.

2-  Benteng diri – Ilmu

Ilmu adalah benteng paling kukuh yang perlu dibina dalam jiwa manusia yang beriman kepada ALLAH dan rasul-Nya. Benteng ilmu ini mampu melenyapkan segala kejahilan dan melapangkan jalan kebenaran bagi setiap generasi ummah. Ilmu juga mengukuhkan pendirian seseorang daripada segala bentuk kesamaran dan keraguan yang timbul serta membinasakan segala bentuk kejahatan yang muncul.

Antara ilmu yang dianjurkan untuk diteladani pembaca ialah membaca sirah Nabi SAW dan sahabat. Bagaimanakah cara terbaik mereka menghadapi ujian fitnah yang melanda diri, serta  panduan mengatasinya?

3- Benteng diri – Ibadah dan amalan kebajikan

Apabila manusia berasa resah dan gelisah, mereka perlu mengikuti sunnah Nabi SAW. Malah, Baginda SAW sendiri pun, saat menghadapi suatu masalah, resah dan gelisah, berduka mahu pun gundah, Baginda SAW segera melaksanakan solat mengadu kepada ALLAH.

Segala urusan itu diserahkan kepada ALLAH, berusaha menyelesaikannya dengan kemampuan yang ada dan bertawakal kepada ALLAH, di samping melaksanakan amalan kebaikan untuk diri dan juga orang lain.

4- Benteng diri –  Iman sejati

Iman yang sejati diperoleh dengan mengagungkan perintah ALLAH, berdampingan dengan-Nya dan menjaga ketakwaan dalam diri sepanjang hari. Iman yang ikhlas kepada ALLAH akan mencambahkan nilai kasih sayang, mengharapkan reda dalam setiap perkara dan mengutamakannya pada setiap amalan.

TAMBAH IMAN, YAKIN

Ustaz Mohd Fikri turut mengupas persoalan bagaimanakah cara untuk menambah iman dan keyakinan terhadap agama? Jawapannya ialah,  banyakkan membaca, memahami dan mengkaji al-Quran. Sering membaca dan memahami terjemahannya, janji ALLAH kepada hamba-Nya yang patuh, mematuhi suruhan-Nya dan meninggalkan segala bentuk syahwat dan perkara yang diharamkan ALLAH.

“Mereka melaksanakan setiap suruhan al-Quran itu, kerana takutkan ALLAH dan janji-Nya di akhirat kelak. Malah mereka bersikap tamak dalam memburu ganjaran pahala daripada ALLAH di akhirat kelak bukan kerana habuan dunia.

“Nabi SAW sendiri mendidik sahabatnya hanya bergantung harap dengan ALLAH dan mengikat hati mereka untuk mencari janji syurga, walaupun mereka berada dalam penderitaan, bahaya fitnah dan juga ancaman daripada musuh ALLAH silih berganti. Malah pernah suatu ketika Baginda SAW melintasi keluarga Yasir yang sedang diseksa dengan seksaan yang dahsyat di bawah terik panas cahaya matahari. Baginda SAW lantas memberikan jaminan kepada mereka dengan jaminan yang ‘bukanlah’ berupa kesenangan dan kemewahan di dunia, tetapi sabdanya: “Bersabarlah wahai keluarga Yasir! Sesungguhnya janji kamu adalah syurga.” (Hadis dikeluarkan oleh Abu Nu’aim dan Ibn ‘Asakir)

“Kita disarankan untuk beramal dengan ilmu yang diperoleh. Dalam menghadapi zaman penuh fitnah ini, seseorang itu harus beramal dengan pegangan agama yang sahih sebagaimana ia diturunkan. Sebahagian golongan yang berpegang dengan al-Quran dan Sunnah menggelar diri mereka sebagai ahli atsar atau pun ahli Sunnah kerana mengikut dalil wahyu yang diturunkan dalam kedua-dua sumber syariat Islam tersebut,” katanya.

Golongan ahli sunnah ini perlulah menyampaikan segala kebaikan, membetulkan segala kesalahan dan menyeru manusia agar menegakkan kebaikan dan meninggalkan segala larangan ALLAH, supaya masyarakat tidak terjatuh dalam lembah fitnah yang membinasakan.

Namun, kini terdapat satu ‘golongan’ yang mendakwa mengajak kepada sunnah tetapi mempertikaikan hadis-hadis yang sahih dan membawa amalan yang tidak jelas asal usulnya. Sedangkan perbuatan yang salah dan tiada asas itu perlu dikaji dan dinilai semula. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang bermaksud; “Sesiapa yang melakukan satu amalan yang bukan daripada urusan kami, maka ia adalah tertolak.” (Riwayat Muslim)

KEMBALI PADA ALLAH

Tegakkan syariat dan berpegang dengan ajarannya, agar  menjadi kelompok yang berpegang teguh dengan kebenaran. Kembalilah kepada al-Quran dan Sunnah, dengan menyampaikan ilmu-ilmunya.  Usaha ini sedikit sebanyak dapat menyelamatkan mereka daripada berbuat kesilapan dan kesalahan.

ALLAH berfirman: “Dan sekiranya mereka betul-betul melaksanakan perintah yang diberikan, sudah tentu itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan ( iman mereka ) (Surah An-Nisaa: 66)

Mereka yang menunjukkan amalan kebaikan berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki itu pasti akan mendapat kebaikan, ketetapan iman, ganjaran pahala yang besar dan petunjuk ke arah jalan yang lurus.

5- Benteng diri  – Jauhi  fitnah

Dalam keadaan yang getir ini, sebaiknya pilihlah untuk berada dalam posisi paling selamat. Kekalkan sikap amanah, jujur, tawaduk dan warak dalam diri agar selamat daripada fitnah yang melata. Pada saat berhadapan dengan fitnah harta, wanita atau seumpamanya, berusahalah untuk berlepas diri agar tidak terkena dengan sebarang musibah dan ujian fitnah.

Golongan ulama terdahulu ingatkan kita agar hindari diri daripada sebarang fitnah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn Abi Mulaikah: “Aku mengenali lebih 30 orang sahabat Rasulullah dan semua mereka begitu takutkan kemunafikan terkena pada diri mereka.”

Namun, kini sikap hipokrit begitu berleluasa dalam kalangan umat Islam, sukar untuk dipercayai siapa yang baik dan sebaliknya. Imej, personaliti dan budaya berpakaian langsung tidak boleh dipercayai kerana sikap ‘pembohong’ yang wujud dalam kalangan manusia hari ini.

Abu Hurairah RA pernah berkata: “Fitnah yang berlaku ini seolah-olah tidak mempunyai tempat untuk menyelamatkan diri daripadanya, melainkan dengan berdoa (sebanyak-banyaknya) seperti doa orang yang hampir lemas.”

Apa yang dimaksudkan Abu Hurairah RA? Doa orang yang hampir lemas itu adalah doa yang penuh harap kerana ketakutan berada dalam air dan mati lemas. Justeru, apa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita dalam menghadapi bahana fitnah ini adalah dengan memperbanyakkan amalan soleh.

6- Benteng diri –  Gabung dengan jemaah

Antara kaedah penting dalam menolak ujian fitnah kalangan umat Islam adalah sering bersama jemaah Muslimin dan mengelakkan diri daripada perpecahan. Sesungguhnya perpecahan itu adalah suatu keburukan yang tercela, sedangkan penyatuan pula rahmat yang akan menghasilkan kesatuan, kekuatan ikatan dan ketinggian wibawa dalam kalangan kaum Muslimin seluruhnya.

Kesimpulannya, dalam usaha kita menghindari segala bentuk ujian fitnah ini, fokus utamanya adalah dengan kembali berpegang kepada al-Quran dan sunnah. Kedua-dua sumber itulah penyelamat kita daripada terjerumus kepada jalan yang terseleweng dan membawa kepada bencana yang besar di akhirat kelak.

Kita memohon kepada ALLAH supaya menyelamatkan diri kita dan seluruh kaum Muslimin daripada fitnah kehidupan dan kematian serta fitnah dajal pada akhir zaman.

Selidik kebenaran sebelum disebarkan

DR. ABDULLAH MD. ZIN

ZAMAN ini merupakan era ujian dan fitnah yang menggugat keimanan serta ketenteraman hidup. Manusia keliru dalam membuat pendirian dan sukar untuk berpegang teguh atas prinsip yang benar disebabkan cabaran, ujian serta tekanan yang wujud.

Rasulullah SAW banyak merakamkan hadis berkenaan fitnah dihadapi umat Islam dengan menjelaskan sebab berlaku fitnah, mereka yang melakukannya dan kesan yang timbul dalam masyarakat.

Al-Quran turut merakamkan perkataan fitnah pada 34 tempat, tidak termasuk kata terbitan daripada perkara fitnah yang turut terdapat dalam al-Quran, sekali gus menunjukkan isu fitnah perlu difahami dengan mendalam.

Antaranya:

– Pengertian ujian (Surah al-Anfal ayat 28, Surah al-Furqan ayat 20 dan Surah al-Qamar ayat 27),

– Syirik (Surah al-Baqarah ayat 193),

– Musibah dan kesusahan (Surah al-Haj ayat 11),

– Keburukan dan perpecahan (Surah al-Taubah ayat 47 dan 48),

– Peperangan dan pembunuhan (Surah al-Ahzab ayat 14).

Antara hadis sahih yang menyebut tentang fitnah ialah:

– “Tidak akan berlaku kiamat sehingga dua pihak yang ramai daripada kalangan orang Islam berperang sesama sendiri.” – Riwayat Bukhari, Ahmad dan Muslim.

– Hadis ini tidak menunjukkan masa yang tertentu, ia terbuka kepada mana-mana fitnah yang berlaku sama ada dahulu, kini dan akan datang.

– “Sesungguhnya pada ambang kiamat itu didahului oleh fitnah al-Harj, para sahabat bertanya: apakah makna al-Harj? Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW: pendustaan dan pembunuhan. Mereka bertanya lagi: Pembunuhan apakah lebih banyak daripada apa yang kami bunuh? Nabi menjawab: ia bukan bermaksud membunuh orang Musyrikin, tetapi pembunuhan dalam kalangan orang Islam, sehingga seseorang itu sanggup membunuh jirannya, saudaranya, bapa saudaranya dan anak saudaranya,” – Riwayat Muslim.

– Al-Harj bererti pertumpahan darah yang berlaku dalam kalangan Muslimin sama dda peperangan mahupun pertentangan sesama mereka.

– “Sesungguhnya Islam pada permulaannya asing dan kembali asing, maka beroleh kebaikan bagi orang yang asing. Sesungguhnya akan hampir kiamat dengan munculnya fitnah seperti orang musafir pada malam yang gelap gelita, pada waktu petang dia keluar menghadapi malam tersebut dan pada waktu pagi dia menjadi kafir dan ada yang keluar pada waktu pagi dia mengharungi kegelapan tersebut maka apabila petang dia menjadi kafir. Mereka menjual agama mereka untuk mendapat keuntungan dunia,” – Riwayat Muslim.

l “Sesungguhnya akan berlaku fitnah, orang yang duduk ketika itu lebih baik daripada orang yang berdiri, orang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang berkenderaan,” – Riwayat Bukhari dan Muslim.

l “Bergegaslah melakukan amal soleh sebelum datang fitnah seperti malam yang gelap gelita,” – Riwayat Muslim.

HIKMAH PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA FITNAH OLEH RASULULLAH

– Mendidik ummah bersedia apabila fitnah itu datang, mereka berkewajipan mencari jalan terbaik untuk kemaslahatan umat Islam.

– Mengisyaratkan golongan yang menimbulkan fitnah dalam masyarakat terdiri daripada mereka pada luarannya beriman dan melampau pegangan mereka serta menyeleweng.

– Mendedahkan ancaman golongan munafik.

– Keperluan golongan Mukmin bangkit menjalankan amal makruf dan nahi mungkar dalam menghadapi fitnah ini.

– Menggerakkan emosi, semangat umat Islam berjihad dan berdakwah menghadapi fitnah.

– Mengelak diri daripada terpengaruh dengan dunia, pangkat, kedudukan dan lain-lain yang melalaikan umat Islam daripada jihad serta dakwah,

– Pemberitahuan tentang fitnah yang akan berlaku dengan menyebut sebab berlaku, sikap umat Islam dan lain-lain untuk mencari punca berlakunya fitnah dan bagaimana langkah yang perlu diambil bagi menghadapi fitnah tersebut.

– Menunjukkan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW.

– Keimanan para sahabat Rasulullah SAW yang mendengar hadis-hadis ini bertambah setelah apa yang diriwayatkan menyerupai fitnah yang berlaku atau dilalui mereka, seterusnya berlaku pula di satu generasi ke satu generasi pada zaman masing-masing.

– Rasulullah menyebut dengan jelas fitnah peperangan dalam kalangan umat Islam sejak zaman sahabat, tabiin hingga hari ini. Perkara ini perlu dikaji untuk mendapat iktibar, orang Islam tidak sewajarnya menjadi pemerhati sahaja.

– Rasulullah memberi peringatan menghadapi fitnah mengikut suasana setempat, ada-kalanya baginda mencela orang yang terlibat, memuji orang yang tidak terlibat dan memuji mereka yang memperbaiki urusan orang Islam.

– Mereka yang terlibat dengan fitnah tidak menggunakan akal sewajarnya kerana mengikut hawa nafsu semata-mata dan menjual agama dengan keduniaan.

– Dalam menghadapi fitnah, golongan yang dijaga Allah tidak terlibat dengan pembunuhan tetapi berusaha untuk mengislahkan kepada kebaikan dan persaudaraan antara golongan yang bertentangan.

Rentetan episod fitnah berbangkit sebegini, umumnya majoriti ulama bersetuju tidak membincangkan peristiwa fitnah yang berlaku dalam kalangan para sahabat secara terperinci dan menyerahkan kepada Allah menentukan siapa yang benar serta beriktikad mereka merupakan individu yang layak berijtihad.

Jika betul ijtihad mereka dua pahala dan jika salah mendapat satu pahala ijtihad. Diriwayatkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika ditanya tentang Peperangan Siffin, berkata:

“Mereka terdiri daripada 
orang dibersihkan darah-darah mereka, aku tidak suka masuk campur dalam urusan mereka, lalu dia membaca firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah ayat 141 yang bermaksud: ‘Mereka itu adalah umat yang telah lalu sejarahnya; bagi mereka (balasan) apa yang mereka usahakan dan bagi kamu pula (balasan) apa yang kamu usahakan; dan kamu tidak akan ditanya (atau dipertanggungjawabkan) tentang apa yang mereka lakukan’.”

Elak jadi ‘jutawan dosa’ media sosial

JIKA para sahabat Rasulullah SAW hidup semula pada zaman ini, mereka pasti kagum melihat perkembangan teknologi maklumat yang ada. Mereka pasti terkejut melihat betapa cepatnya maklumat dan berita tersebar dalam jaringan media sosial. Ilmu dan pahala diperoleh dengan mudah melalui jari jemari. Tekan sahaja, pahala masuk mencurah bak hujan yang lebat. Pendek kata, jika teknologi maklumat pada hari ini digunakan sepenuhnya secara positif, pasti tiada lagi manusia jahil.

Pun begitu, para sahabat nabi pasti lebih terkejut melihat betapa mudahnya media sosial melahirkan ‘jutawan dosa senyap’. Apa tidaknya, akhlak ‘bahasa’ sesetengah orang Islam dalam media sosial pada hari ini sungguh dahsyat. Adakah mereka ingat para malaikat tidak menilai akaun media sosial mereka?

Untuk makluman, malaikat belum pencen sebagai pegawai audit amalan harian mereka. Firman Allah:

“Semasa dua malaikat (yang mengawal dan menjaganya) menerima dan menulis segala perkataan dan perbuatannya; yang satu duduk di sebelah kanannya, dan yang satu lagi di sebelah kirinya. Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya (atau perbuatan yang dilakukannya) melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia (menerima dan menulisnya),” (Qaf [50:17-18]).

Setelah melihat dahsyatnya akhlak umat Islam pada zaman ini, pasti para sahabat nabi akan mengingatkan kita semua dengan sebuah sabda Rasullah SAW yang sudah lama umat Islam zaman ini baca dan dengar:

“Dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat maka hendak dia berkata (yang) baik (sahaja) atau diam,” – Sahih Bukhari dan Muslim.

‘TANGAN’ LEBIH TAJAM DARIPADA PEDANG

Jangan kita sempitkan maksud berkata-kata baik atau diam dalam hadis di atas hanya pada aktiviti lidah.

Pada zaman ini, bicara tangan jauh lebih lantang dan bahaya berbanding lidah. Ini sebabnya Allah banyak mengaitkan nasib malang manusia yang dihumban ke neraka kerana jenayah tangan. Dalam media sosial, tangan banyak melakukan jenayah fitnah, kongsi tanpa semak, ejek dan sindir. Benar sekali firman Allah ini:

“(Azab seksa) yang demikian itu adalah disebabkan apa yang telah dilakukan oleh tangan kamu sendiri, kerana sesungguhnya Allah tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-Nya,” (al-Anfal[8:51]).

Bahkan semasa audit mahsyar di akhirat kelak, tangan yang kaku boleh berbicara dengan fasih sebagaimana firman Allah:

“Pada waktu itu Kami paterikan mulut mereka (sejurus); dan (memberi peluang kepada) tangan mereka berbicara kepada Kami (kesalahan masing-masing), dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang mereka telah usahakan,” (Yasin[36:65]).

Oleh itu, usaha menjaga tangan agar jangan berbicara tanpa hala dalam media sosial perlu digiatkan. Bicara lidah atau tangan banyak berkait dengan kesucian hati. Bukan saya kata, tapi Rasulullah SAW yang bersabda:

“Iman seseorang hamba itu tidak akan lurus sehinggalah hati jantungnya lurus (terlebih dahulu). Hati jantungnya pula tidak akan lurus sehinggalah lidahnya lurus (terlebih dahulu).  Seorang lelaki (dan wanita) tidak akan masuk syurga jika jirannya tidak selamat daripada kejahatannya,” – Musnad Ahmad.

JANGAN JADI EJEN PENYEBAR FITNAH

Selain itu, jika kita benar-benar menjiwai maksud Islam yang dianuti, semua pihak wajib menjaga diri agar tidak memangsakan saudara Muslim lain dengan kejahatan lidah dan tangan di mana sahaja kita berada sama ada alam nyata atau maya.

Sabda Rasulullah SAW: “Seorang Muslim (sejati) adalah orang yang saudara Muslim lain terselamat daripada (kejahatan) lidah dan tangannya,” – Sahih Bukhari dan Muslim.

Dalam hadis lain, Baginda turut bersabda:

“Mahukan aku khabarkan padamu perkara yang mampu mengawal semuanya (akidah, ibadat dan amal soleh)? Mu’adh bin Jabal menjawab: Ya wahai Nabi Allah! Rasulullah mengeluarkan lidahnya kemudian berkata: “Jaga benda ini (lidahmu).” Aku (Mu’adh) tanya: “Wahai Nabi Allah, adakah kita akan dihukum kerana apa yang kita ucapkan? Baginda menjawab: Sedarlah Wahai Mu’adh! Tidakkah manusia dihumban ke neraka atas wajah dan hidung mereka kerana tuaian (buruk) lidahnya ini,” – Sunan Tirmizi.

Melihat kepada fitnah media sosial yang sungguh dahsyat, saya yakin sabda baginda SAW dalam hadis ini bukan hanya terbatas kepada lidah, tetapi merangkumi ‘lidah maya’ yang dimainkan oleh tangan kita semua.

Menjaga lidah atau tangan dengan diam atau berkata baik sahaja sangat penting bagi menjamin keselamatan iman dan keharmonian masyarakat. Lihat sahaja berapa banyak musibah fitnah media sosial sudah berlaku dan membakar hangus nilai amanah, kepercayaan, integriti dan hubungan silaturahim.

Para ulama banyak menulis buku berkaitan kepentingan diam dan menjaga lidah seperti buku Imam Ibn Abi al-Dunya yang bertajuk ‘al-Samt Wa Adab al-Lisan’ (Diam dan adab menjaga lidah). Saya yakin, jika beliau masih hidup, pasti buku ini akan bertukar tajuknya menjadi ‘Kepentingan diam dan adab menjaga lidah serta tangan dalam media sosial’.

PEDOMAN

Selepas ini jika timbul apa sahaja isu dalam media sosial, tahanlah ‘jari-jemari’ anda daripada mengeluarkan ‘suaranya yang sumbang’. Timbanglah terlebih dahulu dengan neraca iman. Adakah cakapku ini boleh mengundang dosa atau pahala? Adakah komenku ini akan merendah atau menaikkan sesiapa?

Hayati sabda Rasulullah SAW pada awal rencana ini untuk berkata baik atau diam sahaja. Mengapa agaknya pangkal hadis itu diikat dengan dua Rukun Iman iaitu beriman kepada Allah dan Hari Akhirat?

Tidak lain, kegagalan menjaga lidah atau ‘tangan’ akan mengundang murka Allah. Semoga Allah kurniakan kita semua kebijaksanaan dengan mengamalkan ‘sunah diam atau  berkata baik’ dalam media sosial.

Tolak liberalisme

Dr. Abdullah Md. Zin

SEBELUM ini tular di media sosial, dakwaan penubuhan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) tidak berperlembagaan dan perlu dimansuhkan. Ini antara idea kontroversi golongan liberal (pelonggar agama) yang menyerang agensi-agensi agama Islam, sekali gus menolak apa sahaja usaha untuk mendaulatkan Islam.

Pandangan-pandangan sebegini menyamai pandangan usang orientalis Barat seperti Ignaz Goldziher, Joseph Shahct dan NJ Culson yang sekian lama mendiayahkan syariat Islam sebagai legasi ciptaan fuqaha zaman silam dan kononnya hanya disusun selepas kewafatan Rasulullah SAW semasa era Umaiyyah dan Abbasiyyah.

Acuan pemikiran mereka tidak mengakui apa pun selain akal dalam memahami agama.

Melalui rujukan yang diperoleh, Jakim ditubuhkan secara berperlembagaan. Menepati Perkara 3, Perkara 12(2), Perkara 121(1A) dan Sumpah Jawatan Yang di-Pertuan Agong di bawah Perkara 37(1) Perlembagaan Persekutuan.

Jakim adalah agensi yang menguruskan dana awam pembangunan agama Islam berdasarkan peruntukan Perkara 12(2) Perlembagaan Persekutuan dan berada bawah seliaan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Malah, banyak peruntukan berkaitan agama Islam dan hak orang Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan. Antaranya:

 • Islam sebagai agama bagi Persekutuan.
 • Hak kebebasan menganut, mengamalkan dan menyebarkan Islam.
 • Menggunakan dana awam bagi tujuan Islam.
 • Kedudukan terpelihara mahkamah syariah.
 • Pengecualian penolakan undang-undang Islam ketika darurat.
 • Penetapan hal ehwal Islam terletak dalam bidang kuasa negeri.

Dalam hal ini, tidak wajar mengatakan Jakim mahupun mana-mana agensi agama sebagai organisasi tidak berperlembagaan.

Kesan modenisme semasa menyebabkan berkembangnya pemikiran Islam liberal.

Hari ini idea kontroversi diketengahkan atas alasan kebebasan individu. Gagasan pemikiran liberal ini kelihatan terjebak dengan kerangka pemikiran Barat dan berpegang kuat kepada rasionalisme.

Mereka bertindak lebih berani daripada orientalis Barat dengan harapan meruntuhkan institusi Islam di Malaysia.

Keruntuhan autoriti agama secara tidak langsung membawa kepada keruntuhan Islam. Hari ini pemikiran liberal kelihatan berjaya mempengaruhi umat Islam sehingga muncul pandangan seperti menolak autoriti agama dan menuntut kesamarataan gender.

Terdapat individu yang aktif memuat naik status di media sosial memperkata kebebasan mutlak, terkeluar daripada lunas-lunas agama, tidak menyokong undang-undang syariah, mempertikai peraturan Islam, mahkamah syariah dan autoriti agama. Dapatan kajian mendapati kumpulan belia adalah kumpulan paling berisiko terpengaruh dengan pemikiran sebegini.

Golongan liberal adalah golongan ekstrem kerana tergolong dalam kelompok yang ifrat (longgar) dalam menafsirkan Islam, tidak mahu terikat dengan nas al-Quran dan sunah sebaliknya menjadikan akal sebagai kayu ukur memahami agama.

Islam sebenarnya tidak menolak akal dan tidak juga mengagungkan akal. Imam al-Ghazali menyebut dalam kitabnya, al-Iqtisad fi al-I‘tiqad antaranya:

 • Akal itu umpama penglihatan yang sempurna. Al-Quran umpama matahari yang menyinari alam, melalui kedua-duanya seseorang memperoleh hidayah.
 • Seorang yang mengambil satu daripadanya tergolong dalam kalangan yang bodoh.
 • Orang yang menolak akal hanya cukup dengan al-Quran adalah sama dengan mereka yang mendapat cahaya matahari tetapi menutup mata, maka dia tiada bezanya dengan orang buta.

Gerakan Islam liberal adalah usaha halus mengeluarkan umat Islam daripada agama mereka tanpa disedari dan dilakukan melalui nama Islam.

Ini adalah program pemurtadan terancang dan sistematik yang dilaksanakan melalui platform intelektual, ilmiah dan akademik.

Situasi ini seharusnya memberikan pengajaran agar masyarakat Islam berusaha menangani unsur-unsur yang merosakkan akidah pada peringkat awal lagi supaya tidak berkembang hingga menjadi ancaman dan sukar dikawal.

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam kali Ke-74 yang bersidang pada 25-27 Julai 2006 memutuskan aliran pemikiran liberal adalah ajaran sesat dan menyeleweng daripada syariat Islam.

Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor pada 10 Oktober 2013 memutuskan:

 • Sister in Islam (Sis) Forum (Malaysia) dan mana-mana individu, pertubuhan atau institusi yang berpegang kepada fahaman liberalisme dan pluralisme agama adalah sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam.
 • Mana-mana bahan terbitan berunsur pemikiran fahaman liberalisme dan pluralisme agama hendaklah diharamkan dan boleh dirampas.
 • Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia hendaklah menyekat laman-laman sosial yang bertentangan dengan ajaran Islam dan hukum syarak.
 • Mana-mana individu yang berpegang kepada fahaman liberalisme dan pluralisme agama hendaklah bertaubat dan kembali ke jalan Islam.

Islam tidak menolak akal dan adat. Dalam ilmu fikah terdapat ruang yang cukup luas bagi maslahah (istihsan dan istislah) dan adat (uruf) selama ia tidak bercanggah dengan al-Quran dan sunah. Adat pada umumnya bersandarkan kemaslahatan manusia. Paduan wahyu dan akal menjadikan peradaban Islam berkembang membentuk peradaban dunia seperti di Baghdad, Cordoba, Istanbul dan Kaherah yang melahirkan ilmuwan, saintis dan ulama.

Inilah pendekatan wasatiyyah. Menolak ekstrem dan melampau. Pendekatan jalan tengah antara tafrit (terlalu ketat) dan ifrat (terlalu longgar). Iaitu berada:

 • Antara golongan menerima konsep kebebasan mutlak manusia dan golongan yang menyerah bulat-bulat kepada takdir.
 • Antara golongan memberontak dan golongan terlalu agungkan pemimpin mereka.
 • Antara golongan terlalu mengagungkan akal fikiran dan golongan jumud yang menolak akal fikiran.

Inilah paduan antara nas dan konteks wahyu serta akal. Tiada pemisahan antara dunia dan akhirat, sains dan agama. Umat Islam berpegang kepada wahyu dan akal dalam memahami agama dan tidak terkeliru meletakkan kedua-duanya pada kedudukan sewajarnya.

Baik, buruk selfie dalam kehidupan

Shasikala Rajenderan

 

Apa itu selfie? Selfie adalah menangkap gambar sendiri mengunakan telefon bimbit atau apa jua alat elektronik yang mempunyai kamera dan kemudian dimuat naik dalam laman-laman sosial individu seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Wechat, dan sebagainya.

Pada mulanya selfie dikenali sebagai self-potrait dalam bahasa Inggeris dan kemudian disingkatkan kepada selfie.

Sejarah selfie ini bermula pada tahun 1909 oleh Joe Byron yang menjadi pemilik syarikat Byron, merakam gambar bersama empat rakannya, iaitu Pirie MacDonald, Kolonel Marceau, Pop Teras dan Ben Falk. Mereka berempat adalah pasukan jurugambar di Manhattan dan gambar selfie mereka ditayangkan di Muzium Bandaraya New York.

Budaya baharu
Pada tahun 2013, selfie diumumkan sebagai Word Of The Year oleh Oxford English Dictionary. Terdapat pelbagai jenis gambar selfie dimuat turun dalam laman sosial. Antaranya adalah melihat gambar selfie yang merakam gambar sendiri di tempat tidak sepatutnya. Bergaya dan menangkap gambar di depan cermin adalah budaya baharu dan ibarat lokasi wajib untuk selfie.

Paling banyak dilihat adalah selfie di depan cermin tandas awam berbanding rumah sendiri. Kenapa perlu tandas awam? Faktor cermin yang besar hingga menampakkan keseluruhan tubuh membuatkan ia jadi pilihan ramai. Jangan menuding jari kepada satu golongan saja, si jejaka juga tidak kurang hebatnya. Antara lokasi lain yang menjadi pilihan termasuklah dalam kereta, di tempat kerja, atas katil sebelum tidur atau di kedai makan.

Seterusnya, Duckface merujuk kepada pose memuncungkan mulut seperti itik. Dengan bibir yang dimuncungkan, ada pihak beranggapan ia boleh menampakkan tulang pipi sekali gus membuatkan wajah si selfie kelihatan berbentuk bujur dan tidak terlalu bulat. Mungkin faktor itulah membuatkan gaya ini menjadi trademark si gadis apatah lagi apabila bibir diwarnakan dengan gincu warna terang. Jangan terkejut apabila ada juga lelaki sukakan gaya ini apatah lagi apabila selfie beramai-ramai dengan rakan wanita.

Selain posisi biasa, gaya rakam gambar daripada sisi atas kepala juga antara pilihan. Dipercayai, ia boleh buatkan wajah seseorang khususnya berbentuk bulat kelihatan muncung tirus selain boleh sembunyikan lemak di bawah dagu. Gaya ini bukanlah bertujuan untuk memburukkan sesiapa

terutama mereka berbadan besar, tetapi pandangan ini dikongsi melalui forum dan blog yang menceritakan mengenai isu ini.

Persoalannya adakah perbuatan selfie ini mendatangkan kebaikan atau membawa keburukan. Contohnya kes sekumpulan remaja berdepan risiko dipenjara selepas menceroboh kawasan loji nuklear dan berselfie.

Salah seorang remaja itu, Nikita Agapov, berkata mereka memanjat pagar berkawat di loji berkenaan selepas mendapati tiada pengawal. Mereka mengambil beberapa gambar selfie di puncak menara berkenaan sebelum memuat naik dalam laman sosial. Pegawai polis berkata, tindakan remaja itu sangat bahaya dan boleh dihukum penjara sekiranya ditahan.

Bunuh diri akibat selfie

Terdapat juga isu bunuh diri disebabkan selfie di London. Seorang remaja yang taksub untuk mendapatkan gambar potret dirinya selfie dengan sempurna cuba bunuh diri apabila gagal berbuat demikian. Danny Bowman, 19, menghabiskan masa 10 jam sehari untuk mengambil hampir 200 keping gambar dirinya menggunakan telefon pintar.

Menurut kajian Jabatan Kesihatan Mental Thailand, trend popular selfie boleh menyebabkan seseorang individu hilang keyakinan selain menyebabkan ketagihan yang boleh membawa kepada impak negatif terhadap kehidupan dan pekerjaan mereka. Sikap ini boleh menyebabkan masalah mental pada masa hadapan terutama berkaitan keyakinan diri yang mana ini boleh menyebabkan kesan negatif terhadap kehidupan seharian seseorang, karier dan juga pembangunan negara.

Memberi terlalu banyak perhatian kepada selfie sendiri dengan terus memeriksa komen diberikan kepada mereka dengan harapan mendapat jumlah like paling banyak adalah petanda bahawa selfie boleh menyebabkan pelbagai masalah buat mereka, termasuk kemungkinan hilang keyakinan. Selfie boleh menyebabkan masalah emosi atau mempengaruhi tingkah laku. Penyelidikan menunjukkan, orang yang berselfie ada hubungan emosi dengan laman sosial, dan tingkah laku serta keputusan mereka dipengaruhi oleh bagaimana rakan laman sosial berinteraksi.

Kes dua gadis remaja yang terkorban baru-baru ini di Kelantan gara-gara berselfie juga harus menjadi iktibar kepada semua agar jangan melakukan sesuatu secara keterlaluan. Difahamkan kedua-dua gadis malang itu mati lemas selepas tergelincir ke sungai ketika mencari posisi terbaik bagi merakam gambar selfie mereka.

Ada juga kes seorang wanita di Amerika Syarikat yang sanggup membelanjakan wang puluhan ribu ringgit untuk membuat pembedahan plastik ke atas wajahnya gara-gara mahukan gambar selfie yang cantik. Memang gambar selfienya selepas pembedahan nampak jauh lebih cantik daripada wajah asalnya, tetapi adakah orang lain akan mengikut langkahnya ini semata-mata untuk kelihatan cantik untuk berselfie?

Sanggup memanjat bangunan tertinggi rakam gambar

Terdapat juga video seorang remaja yang bernama Daniel Lau serta rakan-rakannya yang disiarkan menerusi YouTube menunjukkan ketiga-tiga remaja belasan tahun itu berada di atas menara terkenal setinggi 346 meter itu dengan panorama bandar raya Hong Kong di belakang mereka. Lau menggunakan tongkat selfie dan lensa kamera sut luas bagi merakam gambarnya di atas puncak menara The Centre. Mereka sanggup memanjat puncak bangunan pencakar langit untuk mengambil gambar selfie. Trend ini menjadi amat popular terutama di Russia yang mana mereka berani mengambil risiko memanjat bangunan-bangunan ikonik untuk mengambil gambar selfie dan melakukan aksi ekstrem.

Selain itu, terdapat juga segelintir masyarakat yang bergambar selfie tidak kena tempatnya. Isu seorang gadis yang sempat berselfie di samping mayat ayahnya, menimbulkan perasaan kurang senang pengguna laman sosial Instagram.

Kebaikan yang terdapat dengan mengambil selfie, terdapat lagu khas atau mencipta pelbagai jenis muzik untuk selfie. Lagu yang dicipta dalam pelbagai bangsa diterbitkan dan mendapat sambutan yang baik. Pencipta lirik, penyanyi dan pelakon mudah menjadi popular dengan lagu bersifat selfie.

Kelebihan golongan selfie ini secara psikologinya adalah mereka memiliki sifat keyakinan yang tinggi dan pada masa sama menunjukkan sifat individualistik bagi penggemarnya. Personaliti golongan selfie ini lebih mementingkan diri namun tidak semua begitu. Kita juga memahami bahawa selfie ini wujud kerana tidak ada pembantu yang boleh menangkap gambar untuk mereka, maka terjadilah selfie.

Selfie ini menunjukkan keyakinan dan kebanyakan artis juga menggunakan kaedah ini dan ia melambangkan keyakinan artis di dalam Instagram terutama dalam laman web sosial yang lain. Maka ia sesuatu yang positif bagi golongan selfie yang meningkatkan keyakinan dalam diri individu itu. Tetapi jangan lupa menilai bahawa golongan ini memang rupawan. Disebabkan oleh rupa seseorang maka suasana, layanan dan pergaulan sosial sekitarnya juga berbeza. Selfie baik bagi mereka dari segi psikologi.

Misalnya, pasangan pengantin Andrew Robinson dan Sally Rose merakam sekeping gambar selfie mereka ketika memeterai perkahwinan di sebuah gereja di Treales, Lancashire. Gambar tersebut menang hadiah utama Anugerah Selfie Dunia.

Rakam pelbagai gaya

Kebaikan seterusnya, perniagaan juga mendapat keuntungan dengan trend selfie ini. Kini ramai yang menggunakan batang monopod untuk berselfie. Monopod memudahkan lagi pengguna untuk merakam dengan pelbagai gaya. Kecanggihan media kini tertumpu pada selfie melalui Instagram yang sememangnya dikhaskan untuk memuat naik gambar.

Manusia mudah dipengaruhi atau diikuti sesuatu yang baharu yang dilihat gaya orang lain seperti fenomena selfie.

Namun, kita perlu bijak berfikir apabila ingin mengikuti trend terbaharu yang diperkenalkan sama ada mendatangkan kebaikan atau keburukan. Kebaikan selfie adalah ia meningkatkan keyakinan diri. Keburukannya, ia boleh memalukan diri sendiri disebabkan gaya yang jelik. Jadi, guna medium teknologi terkini dengan bijak supaya kita tidak hanyut dengan perkara sia-sia.