• Pengenalan

  Blog ini dikendalikan oleh pihak pengurusan pondok sebagai alternatif kepada portal rasmi madrasah
  albakriah.com

 • Sumbangan Derma

  Kami sentiasa mengalu-alukan sebarang sumbangan berbentuk zakat dan sedekah bagi tujuan kebajikan guru, pelajar dan pembangunan

  Sebarang sumbangan boleh disalurkan melalui akaun tersebut

  Tabung Madrasah Diniah Bakriah
  BIMB 03018010098410

   

 • Kandungan Blog

 • Tulisan Terbaik

 • Arkib

 • Statistik Pengunjung

  • 1,237,736 orang
 • Kandungan Blog

Pentingnya Kuasai kaedah & usul fiqah

Dr Mohd Khafidz Soroni

Memahami usul dan kaedah fiqah adalah perkara yang sangat penting bagi ilmuwan. Usul dan kaedah fiqah ini hakikatnya diajarkan sendiri oleh Nabi SAW kepada sahabatnya. Secara umum, Baginda SAW mengajarkan mereka supaya merujuk kepada dua sumber hukum yang utama, iaitu al-Quran dan sunah. Diriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda: “Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu sekalian tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh dengan kedua-duanya iaitu kitab Allah dan sunah Rasul-Nya.” Riwayat Malik dalam al-Muwatta

Bagaimanapun, baginda SAW mengetahui bahawa masa akan silih berganti dan kehidupan umat manusia akan berkembang serta pelbagai masalah yang tiada pada zamannya akan timbul pada masa hadapan. Justeru, Baginda mempersiapkan sahabatnya untuk mengambil alih tugas membimbing umat manusia sekiranya Baginda wafat.

Baginda turut mengajarkan sahabatnya kaedah dan usul yang dapat mereka rujuk apabila berlaku masalah baharu. Melaluinya, mereka mampu memutuskan hukum yang bertepatan bagi masalah berkenaan.

Antara dalilnya, ketika Rasulullah SAW hendak mengutuskan Muaz bin Jabal RA ke Yaman, baginda SAW bertanya kepada beliau: “Bagaimana kamu mahu berhukum jika dihadapkan kepadamu suatu masalah?” Jawabnya: “Aku akan berhukum dengan kitab Allah.” Baginda bertanya: “Jika kamu tidak dapati di dalam kitab Allah?” Jawabnya: “Maka, dengan sunah Rasulullah.” Baginda bertanya: “Jika kamu tidak dapati di dalam sunah Rasulullah mahupun di dalam kitab Allah?” Jawabnya: “Aku akan berijtihad dengan pandanganku dan tidak akan biarkan sahaja.” Lalu Rasulullah SAW pun menepuk dadanya seraya bersabda: “Alhamdulillah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah terhadap perkara yang melahirkan rasa reda Rasulullah.” Riwayat Abu Dawud, at-Tirmizi dan al-Darimi. Hadis hasan

Ini menunjukkan bahawa sahabat RA akan mencari dalil sesuatu masalah dalam al-Quran terlebih dahulu. Jika tiada, mereka akan merujuk pula kepada hadis dan jika tiada, barulah mereka berijtihad berdasarkan kefahaman mereka. Ijtihad ini dibuat berdasarkan kepada kaedah qiyas terhadap perkara yang jelas dalilnya di dalam al-Quran dan hadis.

Sahabat RA juga akan merujuk kepada kesepakatan mereka terhadap sesuatu perkara yang tiada pada zaman Nabi SAW. Kesepakatan mereka ini dipanggil sebagai ijmak. Kata Ibn Mas’ud RA: “Apa yang dilihat oleh kaum Muslimin sebagai baik maka ia di sisi Allah juga adalah baik. Dan apa yang dilihat oleh mereka sebagai buruk maka ia di sisi Allah juga adalah buruk.” Riwayat Ahmad dengan sanad hasan

Kata Syeikh Ahmad bin Muhammad az-Zarqa dalam Syarah al-Qawa’id al-Fiqhiyyah: “Walaupun khabar ini mauquf (terhenti) kepada Ibn Mas’ud, namun ia mempunyai hukum marfu’ (sampai kepada Rasulullah) kerana tiada ruang bagi penggunaan akal fikiran padanya.” Bermaksud, tidak mungkin beliau mengatakannya berdasarkan buah fikirannya semata-mata dan sudah tentu asalnya diambil daripada Nabi SAW.

‘Kaum Muslimin’ yang dimaksudkan dalam khabar itu ialah ulama mujtahidin, tidak termasuk masyarakat awam yang memang tidak berkeahlian dalam bidang pengajian Islam. Khabar ini khusus sekiranya mereka berijmak dalam sesuatu masalah. Adapun sekiranya mereka berselisih pendapat dalam sesuatu masalah, maka khabar ini tiada berkaitan dengannya. Dengan menggunakan konsep yang sama, dalil sedemikian dipanggil sebagai istihsan.

Demikianlah dalil yang digunakan oleh sahabat RA iaitu al-Quran, sunah, qiyas dan ijmak. Keempat-empat ini adalah sumber dalil yang disepakati oleh semua ulama. Kemudian ulama berselisih tentang sumber dalil yang lain. Selain dalil istihsan di atas, antara dalil yang diperselisihkan oleh ulama ialah istishab, qawl as-sahabi, syar’u man qablana, ‘amal ahli al-Madinah, sadd az-zari’ah dan sebagainya.

Menurut Imam al-Qarafi dalam Tanqih al-Fusul, terdapat sebanyak 19 sumber hukum yang digunakan oleh ulama. Baki 10 sumber hukum yang belum disebutkan lagi ialah al-maslahah al-mursalah, al-bara’ah al-asliyyah, ‘awa’id, istiqra’, istidlal, al-akhzu bil akhaff, al-‘ismah, ijmak ahli al-Kufah, ijmak al-‘itrah dan ijmak al-khulafa’ al-arba’ah.

Berdasarkan penelitian lebih mendalam, Syeikh Jamaluddin al-Qasimi dalam anotasinya terhadap kitab Tanqih al-Fusul menyatakan bahawa jumlah keseluruhan dalil yang dikumpulkan adalah berjumlah 51 dalil. Bagaimanapun, bukan semua baki dalil berkenaan muktabar, namun sekurang-kurangnya ia menunjukkan betapa luasnya syariat Islam ini.

Adapun sesetengah pihak yang hanya mengehadkan sumber dalil hanya kepada al-Quran dan hadis semata-mata, mereka ini golongan jumud yang mempunyai metode pendalilan yang sempit. Malah, sering menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat.

Bezakan antara taasub dengan hormat guru

Dr Mohd Khafidz Soroni

Taasub atau fanatik diertikan sebagai kuat pegangan atau keyakinan yang keterlaluan terhadap sesuatu atau ‎seseorang.‎ Namun, adakalanya orang keliru antara taasub dan takzim yang diertikan sebagai rasa amat hormat atau penuh adab sopan. Taasub hakikatnya merujuk kepada perbuatan seseorang mengikut perkara yang salah serta mempertahankannya. Ya, taasub sebegini adalah antara punca tersebarnya fahaman sesat. Ada pun jika mengikut perkara yang benar, ia tidak dinamakan taasub sebaliknya keimanan atau keyakinan bagi seseorang. Misalnya, Bilal RA pernah diseksa oleh tuannya kerana memeluk Islam namun beliau tetap teguh dan yakin dengan kebenaran dakwah Nabi SAW.

Demikian juga sahabat Nabi SAW yang lain. Sifat mereka pernah digambarkan oleh Urwah ibn Mas’ud katanya: “Wahai kaumku, demi Allah, sesungguhnya aku pernah diutuskan untuk bertemu dengan raja. Aku pernah diutus kepada Qaisar, Kisra dan Najasyi. Demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang raja pun yang diagungkan oleh pengikutnya seperti yang dilakukan oleh sahabat Muhammad SAW. Demi Allah, tidaklah beliau berludah, kecuali ludahnya itu akan jatuh di telapak tangan seseorang daripada mereka. Lalu dia menggosokkannya ke muka dan kulitnya. Jika beliau menyuruh mereka sesuatu, mereka akan berebut-rebut untuk melaksanakan perintahnya. Apabila beliau berwuduk, hampir saja mereka saling ‘berbunuhan’ kerana merebut sisa wuduknya. Apabila beliau bercakap, mereka akan merendahkan suara di sisinya. Mereka juga tidak menajamkan pandangan kepada beliau kerana begitu mentakzimkannya.” Riwayat al-Bukhari

Sikap taasub yang dilarang ialah kesanggupan seseorang membantu kumpulannya dalam melakukan kesalahan atau kezaliman. Wathilah bin al-Asqa RA pernah bertanya kepada Rasulullah SAW: “Wahai Rasulullah, adakah termasuk taasub seseorang lelaki itu mengasihi kaumnya?” Jawab baginda: “Tidak, tetapi termasuk taasub itu jika seseorang itu menolong kaumnya dalam melakukan kezaliman.” Riwayat Ahmad, hadis hasan

Jelas bahawa mengasihi dan mentakzim guru tidak dinamakan taasub terutama guru yang benar-benar mursyid dan berpegang teguh dengan syariat serta mengikut sunah Nabi SAW. Kata Syeikh Muhammad Amin al-Kurdi dalam Tanwir al-Qulub: “Secara umum, kalimah yang tepat bagi seorang syeikh ialah dia mengikut sirah Rasulullah SAW terhadap sahabatnya semampu mungkin.”

Justeru, seorang murid perlu menghormati dan memuliakan gurunya. Perbuatan ini adalah termasuk cara memuliakan ilmu yang dipelajari. Kata Imam as-Sakhawi dalam Fath al-Mughith ketika mengulas kepentingan memuliakan syeikh: “Iaitu takzimkanlah, hormatilah dan muliakanlah dia kerana kata Imam Tawus: Termasuk sunah ialah memuliakan orang alim. Bahkan sabda Nabi SAW: ‘Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak memuliakan orang besar kami.’ Tidak syak lagi bahawa syeikh itu adalah seumpama bapa, malah lebih besar lagi dan mengagungkannya adalah termasuk mengagungkan ilmu. “Mintalah petunjuk kepadanya dalam semua urusanmu serta cara yang kamu perlu gunakan daripada pekerjaanmu dan perkara yang kamu usahakan sekiranya dia arif tentangnya. Berwaspadalah daripada membantahnya serta perbuatan yang boleh menyebabkan penolakan terhadapnya dan menolak kata-katanya. Nescaya tidak akan beroleh manfaat orang yang berbuat demikian. Yakinilah kesempurnaannya, maka itu adalah sebab yang paling besar bagi kamu memperoleh manfaat daripadanya. Dan panggillah dia sebagai tuan (seperti sayyidi). Bangunlah terhadapnya sekiranya dia datang kepadamu. Tunaikanlah segala hajatnya, baik yang besar dan yang kecil. Ciumlah tangannya. Muliakanlah majlisnya. Terimalah kemarahannya dengan lapang. Bersabarlah terhadap sifat kerasnya serta bersopan santunlah dengannya.”

Semua ini adalah adab dan selagi tidak bercanggah dengan syarak, ia tidak dinamakan taasub. Misalnya, masalah mencium kaki guru. Meskipun ia perkara yang tidak perlu dibudayakan namun ia tidak boleh terus dihukumkan haram. Kata Imam Muslim ketika memuliakan gurunya, Imam al-Bukhari: “Biarkanlah aku mencium kakimu, wahai ustaz bagi para ustaz”. Bahkan al-Bukhari dalam al-Adab al-Mufrad mengkhususkan satu bab mengenai mencium kaki serta membawakan dua riwayat. Pertama, kata al-Wazi’ bin ‘Amir RA: “Kami telah sampai di Madinah lalu dikatakan: ‘Itulah Rasulullah’. Maka kami pun mengambil kedua-dua tangan dan kedua-dua kaki Baginda, lalu menciumnya”. Kedua, kata Suhaib: “Aku melihat Ali mencium tangan al-Abbas dan kedua-dua kakinya.”

Ringkasnya, konsep adab dan hukum perlu difahami dengan betul. Janganlah mudah kita memberi label taasub tanpa kita mengetahui kedudukan sebenar sesuatu perkara daripada segi syarak. Benar, menjaga syariat Islam daripada mudah dipermain-mainkan satu perkara penting, namun mengelakkan perpecahan sesama umat Islam yang boleh merugikan kita juga adalah perkara penting.

Muliakan martabat guru

Dr Ahmad Sanusi Azmi

Dalam Islam, Rasulullah mendidik kita agar menghormati bahkan memuliakan guru.

Dalam sebuah hadis, al-Imam Ahmad menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW mendidik sahabat memberikan hak dan penghormatan kepada guru.

Sabda Rasulullah SAW bermaksud: “Bukanlah di kalangan umatku mereka tidak memuliakan orang yang lebih tua, mereka yang tidak menyayangi anak kecil dan mereka yang tidak memberikan hak kepada guru kami.” Hadis Riwayat Imam Ahmad

Perhatikan hadis ini bagaimana Rasulullah SAW mendidik sahabat supaya saling menghormati di kalangan orang tua dan muda bahkan wajib memberikan penghormatan pada guru.

Oleh itu, kita dapati sahabat Nabi SAW dulu sangat memuliakan guru mereka. Urwah ibn Mas’ud menceritakan bagaimana sahabat sangat menitikberatkan soal adab ketika berinteraksi dengan guru.

Kata beliau: “Para sahabat bercakap dengan suara yang rendah (sopan) ketika bertutur dengan Baginda SAW serta tidak menajamkan pandangan mereka (merenung dengan tajam) kerana menghormati Rasulullah.” Hadis Riwayat Imam al-Bukhari

Pertuturan dan mimik muka antara perkara yang amat dijaga sahabat. Mereka tidak meninggikan suara di sisi guru dan mereka tidak menarik muka apabila berhadapan guru.

Malah menurut Saidina Anas, sahabat berhati-hati ketika datang untuk bertemu dengan Rasulullah SAW sehingga Anas menggambarkan bahawa: “Sesungguhnya pintu rumah Rasulullah SAW itu diketuk dengan kuku.”

Kenyataan ini menggambarkan bagaimana sahabat bimbang mengganggu Rasulullah SAW sehingga mereka mengetuk pintu rumah Rasulullah SAW dengan perlahan sekali.

Ulama mengangkat kedudukan guru

Sekiranya kita meneliti karya ulama pula, kita dapati betapa mereka sangat menitik beratkan soal adab bersama guru. Al-Imam al-Ghazali pernah menegaskan bahkan meletakkan kedudukan guru lebih mulia daripada kedudukan ibu bapa.

Kata al-Imam al-Ghazali bermaksud: “Sesungguhnya ibu bapa adalah sebab kewujudan seorang anak di muka bumi ini, namun kehidupan ini akan binasa. Sedangkan guru sebab kepada kejayaan abadi seseorang di akhirat yang kekal selamanya. (al-Ghazali, Ihya Ulum al-Din)

Beberapa karya ulama terdahulu juga merekodkan
kisah sarjana Muslim terdahulu sangat menjaga adab mereka dengan guru.

Antaranya al-Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah dikatakan tidak berani melunjurkan kakinya ke arah rumah gurunya iaitu al-Imam Hammad sekalipun jarak di antara rumah Abu Hanifah dengan Hammad jauh. Perhatikan di sini betapa tingginya penghormatan Abu Hanifah kepada gurunya sekalipun guru tersebut tidak ada di depan mata beliau.

Al-Imam al-Syafi’i pula direkodkan sebagai berkata: Sekiranya berada di hadapan al-Imam Malik, aku menyelak buku aku secara perlahan kerana bimbang mengganggu urusan beliau.”

Guru tidak maksum, boleh ditegur

Benar, guru juga seorang manusia yang melakukan kesilapan. Jangan kita terlalu ghairah membetulkan kesalahan guru dalam keadaan kita sebenarnya memburukkan lagi situasi.

Jalan terbaik menangani perkara seperti ini dengan berbincang secara berhemah. Beberapa ulama silam sendiri pernah menegur guru mereka yang melakukan kesilapan. Namun mereka menegurnya dengan beradab. Ini sekali gus memberi contoh yang baik buat anak pelajar.

Sebagai contoh al-Imam al-Daraqutni dikatakan pernah mendapati kesalahan dilakukan gurunya al-Imam al-Anbari. Namun beliau sangat menghormati gurunya dan segan menegurnya secara berhadapan.

Beliau menggunakan orang tengah dalam menangani isu ini. Akhirnya kesilapan yang berlaku dapat diperbaiki tanpa mengaibkan mana-mana pihak. Begitu juga dengan insiden yang berlaku pada hari ini.

Sekiranya ibu bapa mempunyai isu yang ingin diketengahkan berhubung masalah di sekolah, maka berbincang dengan pengurusan sekolah agar setiap masalah diselesaikan dengan baik dan bijaksana.

Jasa guru tidak ternilai

Prof Madya Dr. Azlan Shaiful Baharum

Pendidikan adalah teras yang sangat penting dalam membentuk sahsiah dan peribadi seseorang Muslim. Dalam sejarah tamadun manusia, Allah SWT mengajar Nabi Adam AS semua kata nama ketika baginda berada dalam syurga dan menerangkannya kepada malaikat. Sepertimana Allah SWT berfirman dalam Surah al-Baqarah ayat ke-31 yang bermaksud: “Dan Ia (Allah) telah mengajarkan Nabi Adam AS, akan segala nama benda-benda dan gunanya, kemudian ditunjukkannya kepada malaikat lalu Ia berfirman: “Terangkanlah kepada-Ku nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar.”

Guru dan pendidik tidak boleh dipisahkan dengan ilmu. Kerjaya guru ialah satu pekerjaan yang sangat mulia kerana dikaitkan dengan martabat ilmu. Apa jua gelarannya, tidak dinafikan peranan guru dalam menyampaikan ilmu adalah satu perkara yang asas dalam pembentukan sahsiah seseorang dari dulu hingga bila-bila. Ilmu yang diserap bukan hanya untuk mencapai kejayaan akademik dunia semata-mata, tetapi juga menjadikan ilmu berkenaan bermanfaat untuk masyarakat dan negara. Saidina Ali RA pernah berkata: “Manusia ada tiga jenis: Seorang alim rabbani (yang takut kepada Allah SWT), seorang murid yang ingin selamat dan rakyat jelata pengikut tiap suara, condong mengikut arah angin.”

Seorang penyair Arab pernah menyatakan seorang guru itu peranannya hampir menyamai seorang rasul. Ini kerana rasul tugasnya menyampaikan ilmu daripada wahyu Allah SWT dan menjadi asas dakwah. Manakala seorang guru pula menyampaikan ilmu kepada masyarakat demi mengeluarkan individu dari kepompong kejahilan dan kebodohan. Allah SWT berfirman: “Katakanlah (Wahai Muhammad) adakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu, sesungguhnya orang yang berakal yang berhak menerima pengajaran?” (Surah az-Zumar: 9)

Pendidikan berperanan untuk mengembangkan potensi seseorang dan membentuk jati diri serta peradaban manusia yang bermartabat mulia, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, sihat fizikal dan mental. Ini kerana ketakwaan mengangkat darjat kemuliaan seseorang. Allah SWT berfirman dalam surah al-Hujurat ayat ke-13 yang bermaksud: “Sesungguhnya  yang  paling mulia di antara kamu  di sisi Allah ialah  orang yang paling  bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti”. Di samping itu menjadi golongan berilmu duniawi dan ukhrawi, cekap, kreatif serta bertanggungjawab. Pembentukan sahsiah dan jati diri ini bukan hanya tugas guru dan sekolah, malahan menjadi satu tanggungjawab bersama keluarga dan masyarakat keseluruhannya. Sahsiah yang ingin dibentuk meliputi keberanian, kejujuran, hormat pada orang lain dan berdisiplin. Guru mempunyai peranan yang sangat dihormati dalam pembentukan akhlak kerana mereka akan berhadapan dengan pelajar dalam tempoh yang lama. 

Orang yang menunjukkan suatu kebaikan kepada seseorang seperti mengajar ilmu, maka dia juga akan memperoleh pahala sepertimana pahala orang yang dia ajarkan. Daripada Abu Mas’ud Uqbah bin Amir al-Ansari R.A, Rasulullah SAW bersabda: “Sesiapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia akan mendapat pahala sepertimana pahala orang yang mengerjakannya.” (Hadis Riwayat Muslim)

Peranan guru bukan sekadar mengajar, tetapi mempunyai pelbagai peranan yang lain, iaitu:

Pendidik (Murabbi)

Guru adalah pendidik yang menjadi ikutan dan panduan muridnya. Oleh sebab itu, guru harus memiliki kualiti peribadi yang baik dan dipandang mulia, yang merangkumi tanggungjawab, disiplin, amanah, berwibawa dan berhemah tinggi.

Pengajar (Mu’allim)

Guru membantu murid untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya dan memberi penerangan tentang bahan pengajarannya. Jika dahulu guru menggunakan bahan bercetak seperti buku dan helaian nota, tetapi pada era teknologi yang berkembang pesat hari ini, teknik dan kaedah pengajaran guru telah banyak berubah menjadi fasilitator yang bertugas memberikan kemudahan dalam pembelajaran. Ini terutama dalam suasana Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPR) di musim pandemik Covid-19.

Pembimbing (Musyrif)

Guru juga bertugas membimbing murid secara komprehensif dalam aspek mengawal pengurusan emosi, perkembangan mental, kreativiti, tingkah laku dan aspek spiritual dengan baik, selain perkembangan fizikal mereka.

Pelatih (Mudarrib) Dalam proses pembelajaran dan pengajaran masa kini, keterampilan intelektual dan psikomotor perlu diperkembang, justeru guru perlu juga bertindak secara tuntas sebagai pelatih dalam apa jua situasi. Sebagai contoh, guru hendaklah bersabar dalam menyemai nilai-nilai murni seperti keperihatinan, kejujuran, keadilan, tanggungjawab dan rasa hormat terhadap diri sendiri dan orang lain serta ketekunan, etika kerja yang tinggi serta kegigihan.

Pembentuk akhlak (Muaddib) Pembentukan akhlak yang baik melalui pendidikan sangat penting. Justeru penekanan tentang akhlak amatlah dititikberatkan. Ada pujangga Arab menyatakan: “Pentingkan adab sebelum ilmu”. Orang yang beradab sudah tentu berilmu, namun orang yang berilmu belum tentu sempurna adabnya. Rasulullah SAW juga bersabda: “Allah SWT telah mendidik aku. Maka itulah aku mendapat didikan yang paling sempurna.” (Hadis Riwayat Ibnu Mas’ud)

Guru termasuk golongan yang sentiasa memberikan manfaat dan kebaikan kepada orang lain melalui ilmunya, kasih sayangnya, keprihatinannya, nasihatnya dan tindak tanduknya.  Ganjaran orang yang memberi manfaat ini akan berterusan dan tidak akan putus selagi ia dimanfaatkan. Ini bertepatan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA maksudnya:  “Sesiapa menjadi penggerak suatu amalan kebaikan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatatkan baginya ganjaran seperti ganjaran orang yang mengikutinya dan sedikitpun tidak akan mengurangi ganjaran yang mereka peroleh. Sebaliknya, sesiapa menjadi pelopor suatu amalan keburukan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya dosa sepertimana dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosanya sedikit pun.” (Hadis Riwayat Muslim)

Oleh itu bersempena sambutan Hari Guru di negara kita pada 16 Mei yang lalu bertemakan Berguru Demi Ilmu, Bina Generasi Baharu, sama-samalah kita membentuk masyarakat yang berilmu bukan untuk membina kerjaya yang hebat pada masa hadapan semata-mata, tetapi untuk membentuk generasi yang benar-benar mempunyai jati diri yang sempurna, mendepani cabaran dari pelbagai sudut dan dimensi. Murid yang mempunyai jati diri yang mantap lahir daripada didikan guru yang baik. Ingatlah tanpa guru siapalah kita pada hari ini.

Mulia, hormat kepada guru

Dr Azri Bhari

Saban tahun pada tanggal 16 Mei adalah hari istimewa yang disambut untuk menghargai jasa dan pengorbanan warga pendidik seluruh Malaysia dengan tema tahun 2022 ialah Guru Tunjang Sekolah Sejahtera.

Guru adalah seorang insan yang bertanggungjawab dan memainkan peranan yang sangat besar dalam membimbing dan mendidik manusia untuk menjadi insan yang berilmu dan berakhlak mulia.

Tanggungjawab tersebut bukanlah suatu perkara yang mudah, bahkan memerlukan kesungguhan dan komitmen yang tinggi dalam merealisasikan harapan melahirkan masyarakat yang bertamadun.

Wahyu pertama berpaksikan falsafah iqra’ sudah membuktikkan dan menzahirkan Islam sangat mementingkan soal pendidikan yang membawa manusia mentauhidkan Allah SWT.

Firmah Allah SWT yang bermaksud:  “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan.”  (Surah al-‘Alaq: 1)

Justeru, dalam usaha mendidik manusia mengenal Allah SWT dan pelbagai cabang ilmu lainnya memerlukan tunjuk ajar dari seorang yang bergelar guru. Sewajarnya guru diletakkan taraf sebagai insan yang mulia kerana berusaha membimbing dan mendidik manusia. 

Islam memandang mulia tugas seorang guru dan kedudukannya diangkat di sisi Allah SWT seperti dalam firman Allah SWT yang bermaksud:  “Allah meningkatkan orang yang beriman antara kamu dan orang yang berilmu pengetahuan agama beberapa darjat.”  (Surah al-Mujadilah: 11)

Seterusnya Nabi SAW bersabda yang bermaksud:  “Dunia ini dan seisinya adalah dilaknat kecuali mengingati Allah iaitu orang yang membawa kepada taat kepada-Nya, orang ‘alim (guru) dan pelajar.”  (Riwayat Ibn Majah dan al-Tirmizi)

Kewibawaan guru penting dalam usaha melaksanakan tugas membimbing dan mendidik pelajar secara lebih berkesan. Sewajarnya diterapkan keunggulan dan keluhuran peribadi Nabi SAW dalam setiap diri guru, pastinya akan dapat menjadi contoh dan ikutan kepada pelajar.

Terdapat lima komponen yang menjadi konsep guru dalam Islam iaitu  muaddib, murabbi, mursyid, muallim  dan mudarris.

Pertama,  muaddib  dari kata Arab  ta’diban  diterjemahkan sebagai pembentuk adab yang bermaksud penyucian atau membersihkan seseorang daripada kekotoran. 

Konsep  ta’dib  merupakan proses mengasuh, mendidik, membentuk, membimbing, menanam, menyuci, menitis dan menyuburkan akhlak mulia dalam pembinaan dan pembangunan diri insan.  Ta’dib  juga meliputi proses pembentukan akhlak, disiplin, tingkah laku, sahsiah dan seluruh adab sopan seseorang insan.

Kedua, murabbi dari kata Arab  tarbiyyah  membawa maksud pelihara, ajar atau jaga dengan hati-hati. Sifat guru yang murabbi melibatkan proses mendidik, memelihara dan membentuk pelajar sehingga wujud rasa kasih sayang dan saling percaya mempercayai antara mereka.

Perkara ini selaras dengan firman Allah SWT yang bermaksud:  “…dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku masa kecil.”  (Surah al-Isra’: 24)

Berdasarkan ayat di atas definisi tarbiyyah menjurus kepada maksud mencurahkan kasih sayang, memelihara, mendidik semasa kecil dan mengembangkan.

Ketiga,  mursyid  dari kata Arab  irsyad  membawa maksud jalan petunjuk, pemimpin yang memberi petunjuk dan petunjuk ke jalan yang benar. Konsep  irsyad  juga bermaksud proses memberi arahan, panduan, bimbingan dan petunjuk serta menjaga, mengikuti, menasihati dan memimpin ke jalan yang benar. 

Sifat guru mursyid merupakan seorang yang sentiasa bersedia menjadi penasihat yang ikhlas, bertindak sebagai mentor iaitu pengajar, penasihat dan pendorong kepada pelajar di bawah asuhannya untuk berkembang dan mencapai kecemerlangan. 

Keempat,  muallim  dari kata Arab  ta’lim  membawa maksud suatu proses pemberitahuan, pengajaran, pemindahan dan penyampaian maklumat dan ilmu pengetahuan daripada seorang guru kepada pelajarnya.

Ta’lim merujuk kepada peranan guru dalam pengajaran dan menjalankan aktiviti pendidikan dengan cara memberitahu, mengajar, menyampaikan pelbagai jenis maklumat, disiplin dan ilmu pengetahuan kepada para pelajar sama ada melalui latihan, arahan atau sebarang bentuk pengajaran yang seumpamanya. 

Kelima, mudarris  dari kata Arab  tadris membawa maksud ciri pengajar berkesan yang melibatkan aspek pengajaran dan pembelajaran (P&P) bermula daripada persediaan mengajar, sepanjang proses P&P dan akhirnya penilaian kendiri.

Demikianlah lima ciri keunggulan guru yang perlu diamalkan secara berterusan dan dengan penuh iltizam untuk membawa ke arah merealisasikan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) iaitu menyampaikan ilmu pengetahuan agar dapat membina rohani, jasmani, emosi, intelektual dan sosial pelajar yang seimbang. 

Sekali bergelar guru, selamanya akan dimuliakan atas nama guru serta perlu berkeperibadian mulia, berdedikasi dan ikhlas dalam menyampaikan ilmu. 

Justeru, guru perlu menjaga nama baik dan martabat dengan menunjukkan contoh yang baik kepada pelajar atau masyarakat samada di dalam bilik darjah, di luar kawasan sekolah dan mahupun di media sosial.

Halal haram dilanggar

Dr Khairul Asyraf Mohd Nathir

SETIAP sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah harus selagi tiada dalil atau nas  berkaitan pengharamannya. Secara umumnya ini adalah pendekatan yang diletakkan oleh fuqaha sebagaimana yang disebut oleh Imam Suyuthi:  “Asal bagi sesuatu perkara adalah harus sehinggalah datangnya dalil yang menunjukkan kepada keharaman (perkara tersebut).”

Walaubagaimanapun, menjelang kepada hampirnya kiamat manusia tidak lagi mempedulikan hal ehwal halal dan haram sama ada dalam bentuk makanan atau minuman, harta yang diperoleh, kelakuan dan percakapan.

Perkara ini adalah berdasarkan sabda Baginda Nabi SAW, daripada Abu Hurairah RA, maksudnya:  “Pasti akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi mempedulikan dari mana hartanya diperoleh: Apakah dari jalan yang halal atau haram?” (Hadis Riwayat al-Bukhari)

Hadis di atas memberi isyarat bahawa pemahaman manusia berkaitan halal dan haram semakin lama semakin nipis sehingga setiap perkara yang telah nyata halal atau haram sewenang-wenangnya dilanggar dan diketepikan.

Situasi ini adalah merujuk kepada keadaan manusia akhir zaman yang lebih mementingkan sumber kewangan, kekayaan semata-mata tanpa melihat pertimbangan yang sebaik mungkin berdasarkan agama dan moral. Terdapat jenis-jenis pekerjaan dan sumber pendapatan yang haram melibatkan ramai umat Islam yang terlibat antaranya arak.

Allah SWT berfirman yang bermaksud:  “Wahai orang-orang yang beriman! Bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah (semuanya) kotor (keji) daripada perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya.” (Surah al-Maidah, ayat 90)

Imam Ibn Kathir dalam menafsirkan ayat ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang bermaksud:  “Dan sesungguhnya khamar itu haram dan hasil jualannya juga haram. Sesungguhnya khamar itu haram dan hasil jualannya juga haram. Sesungguhnya khamar itu haram dan hasil jualannya juga haram.” (Hadis Riwayat Ahmad)

Justeru bagi seorang Mukmin hendaklah dia bertakwa kepada Allah SWT dengan menghindari diri daripada terlibat daripada apa-apa pekerjaan yang terlibat dengan arak. Ini dikuatkan dengan hadis Anas bin Malik RA  maksudnya: Rasulullah SAW melaknat dalam isu arak ini 10 golongan: “Pemerah (anggur untuk arak), orang yang minta diperahkan, peminumnya, pembawanya, orang yang meminta bawa kepadanya, orang yang menuangkan arak, penjualnya, orang yang makan hasil jualannya, orang yang membelinya dan orang yang meminta dibelikan untuknya.” (Hadis Riwayat Imam al-Tirmidzi)

Selain itu riba’ turut menjadi salah satu pekara yang semakin dilupai oleh ramai manusia. Daripada al-Sha’bi RA  berkata maksudnya:  “Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba’, orang yang memberi riba’, saksinya dan penulisnya.” (Hadis Riwayat al-Nasa’i)

Firman Allah SWT yang bermaksud:  “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah riba’ (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahawa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (daripada mengambil riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (Al- Baqarah, ayat 278-279)

Keadaan ini bertambah buruk apabila rasuah berleluasa sehingga dalam sedar atau tidak seseorang itu telah melakukan rasuah dengan tujuan tertentu.

Pengharaman rasuah adalah jelas sama ada di dalam al-Quran dan al-Sunnah. Larangan rasuah dalam al-Quran diambil daripada celaan Allah SWT terhadap kaum Yahudi yang biasa mengambil rasuah.

Allah SWT berfirman maksudnya: “Mereka sangat suka mendengar berita-berita dusta, sangat suka memakan segala yang haram (rasuah dan sebagainya).” (Surah al-Maidah, ayat 42)

Firman Allah SWT maksudnya:  “Dan janganlah kamu makan (atau mengambil) harta (orang-orang lain) di antara kamu dengan jalan yang salah dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu (memberi rasuah) kepada hakim kerana hendak memakan (atau mengambil) sebahagian daripada harta manusia dengan (berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (salahnya).” (Surah al-Baqarah, ayat 188)

Manakala dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin ‘Amr RA, Rasulullah SAW bersabda maksudnya:  “Laknat Allah kepada pemberi rasuah dan penerima rasuah.” (Hadis Riwayat Ahmad)

Dalam keadaan yang getir, khususnya apabila melibatkan kekurangan wang dan sebagainya, terdapat mereka yang menjadikan maruah diri sebagai taruhan. Perkara ini sedar atau tidak telah berlaku dan turut dilaporkan dalam media arus perdana.

“Matlamat tidak menghalalkan cara.”

Pekerjaan tersebut adalah seperti pelacur, teman sosial (di kelab malam), penari, penyanyi dan pemain alat muzik di kelab malam (terdapat hidangan arak dan pergaulan bebas lelaki perempuan), bounzer (pengawal keselamatan untuk tempat maksiat), tukang urut untuk berlainan jenis (lelaki mengurut wanita atau wanita mengurut lelaki), menjadi model pakaian atau iklan yang mendedahkan aurat dan menjadi tontonan orang ramai dan mendapat habuan (wang ringgit atau projek) kerana merancang konspirasi bertujuan mengaibkan seseorang Muslim dengan memasang CCTV, membuat video atau mengambil gambar dan sebagainya.

Selain itu, pesta mencuba sesuatu makanan haram di luar negara juga mula merebak ke negara kita. Sebagaimana yang telah diketahui umum, binatang yang telah diharamkan secara tetap dari sudut daging, kulit, darah dan semua berkaitan denganya adalah babi.

Allah SWT berfirman maksudnya:  “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai dan darah dan daging babi.” (Surah al-Baqarah, ayat 173)

Memakan makanan yang halal lagi baik adalah satu tuntutan di dalam Islam.

Firman Allah SWT  maksudnya:  “Dan makanlah daripada rezeki yang telah diberikan Allah kepada kamu iaitu yang halal lagi baik.” (Surah al-Maidah, ayat 88)

Pada ayat lain, Allah SWT  berfirman maksudnya:  “Dan ia menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk.” (Surah al-A’raf, ayat 157)

Oleh itu, tiada keringanan untuk menggunakan semua berkaitan dengan babi walaupun ada kelebihan yang dinyatakan oleh pihak barat.

Justeru itu, setiap umat Islam perlu memastikan setiap perkara yang dilakukan seharian perlu berlandaskan syariat Islam dan memastikan hanya perkara yang halal sahaja dilaksanakan dan menjauhi segala yang diharamkan.

Alam barzakh menunggu

Dr Mohd Khairy Asyraf Mohd Nathir

Setiap manusia akan meninggalkan dunia dan menuju ke alam yang nyata berbeza dengan kehidupan yang serba indah pada ketika ini. Kehidupan manusia yang sementara ini akan sentiasa di selubungi dengan keindahan, kesusahan, cabaran dan pelbagai lagi bertujuan untuk melihat siapakah di antara hamba Allah yang sebaik-baik amalan. Allah SWT berfirman yang bermaksud: “Dia lah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup (kamu) – untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu: siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya; dan Ia Maha Kuasa (membalas amal kamu), lagi Maha Pengampun, (bagi orang-orang yang bertaubat).” (Surah al-Mulk ayat 2)

Walaubagaimanapun, ada manusia yang diuji dengan ujian yang besar sehingga mereka tidak mampu lagi untuk hidup di atas dunia ini. Kesannya, ada yang membunuh diri bagi menyelesaikan masalah dunia yang dihadapi. Sedangkan mereka tidak mengetahui hakikat alam barzakh yang lebih dahsyat daripada kehidupan dunia.

Nabi SAW bersabda maksudnya: “Sesungguhnya, janganlah setiap kamu mahukan kematian kerana adanya sesuatu kesusahan hidup yang menimpa. Apabila dia memang mahukan kematian tersebut, hendaklah dia berkata: “Ya Allah, hidupkanlah aku selagi kehidupan itu baik bagiku dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku.” (Hadis Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis lain, Baginda Nabi SAW bersabda maksudnya: “Janganlah setiap kamu meminta kematian sebelum ajal menjemputmu kerana apabila seseorang kamu meninggal dunia, maka amal kebaikanmu akan terputus, sedangkan tujuan Allah memanjangkan usia seseorang Mukmin adalah menambah kebaikan mukmin itu sendiri.” (Hadis Riwayat al-Bukhari)

Rasulullah SAW bersabda maksudnya: “Janganlah salah seorang daripada kamu semua mengharapkan kematian kerana jika dia adalah orang yang suka melakukan kebajikan, maka boleh jadi dia akan terus menambah kebaikan atau jika dia adalah orang yang sentiasa melakukan perbuatan dosa, maka boleh sahaja dia bertaubat.” (Hadis Riwayat al-Bukhari)

https://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.516.0_en.html#goog_12224609

https://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.516.0_en.html#goog_12224611

https://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.516.0_en.html#goog_12224613

https://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.516.0_en.html#goog_12224615

https://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.516.0_en.html#goog_12224617

Kematian bukan sekadar lenyapnya seseorang itu dan tidak akan ada lagi kejadian setelah itu, tetapi kematian adalah terputus atau terpisahnya hubungan antara roh dengan badan, bertukar atau berpindahnya sesuatu keadaan kepada keadaan yang lain, suatu tempat kepada tempat yang lain dan kematian adalah satu musibah paling besar.

Namun, terdapat perkara yang lebih dahsyat daripada kematian iaitu lalai dalam menghadapi kematian, berpaling dan hanya sedikit mengingati kematian serta meninggalkan amalan soleh yang merupakan bekalan yang besar selepas kematian. Bahkan pada kematian terdapat pesanan serta pelajaran bagi orang yang berfikir.

Kesempatan bertaubat untuk memohon keredaan Allah SWT

Keredaan Allah SWT hanya boleh diperoleh melalui taubat dan tidak lagi mengulangi perbuatan dosa yang lalu.

Allah SWT berfirman maksudnya: “Oleh itu, sama ada mereka bersabar menderita azab atau sebaliknya (maka sama sahaja) kerana nerakalah tempat tinggal mereka dan jika mereka memohon peluang untuk mendapat keredaan Allah, maka mereka bukanlah lagi daripada orang-orang yang diterima permohonannya.” (Surah Fussilat ayat 24)

Diriwayatkan daripada Sahl bin Abdullah At-Tastari, dia berkata: “Mahukan kematian adalah dilarang. Kecuali bagi tiga jenis orang iaitu orang yang tidak mengetahui apa yang akan berlaku setelah kematian, orang yang lari daripada takdir Allah SWT dan Orang yang amat ingin sekali berjumpa dengan Allah SWT.”

Diriwayatkan bahawa Malaikat maut datang menemui Khalilullah (Ibrahim AS) untuk mencabut nyawanya, lalu Nabi Ibrahim berkata: “Wahai Malaikat Maut, pernahkah kamu melihat seorang sahabat yang mahu mencabut nyawa sahabatnya sendiri? Mendengar kata-kata itu, Malaikat Maut Kembali menemui Allah SWT. Allah SWT lalu berkata kepada Malaikat Maut: “Adakah kamu pernah melihat seeorang yang tidak gembira bertemu dengan sahabatnya?” Setelah itu Malaikat Maut kembali menemui Nabi Ibrahim dan menyampaikan kata-kata Allah SWT kepdanya. Nabi Ibrahim berkata: “Jika demikian cabutlah nyawaku saat ini juga.”

Abu Darda menyatakan kematian yang menimpa diri seseorang Mukmin tujuannya adalah baik. Allah SWT berfirman maksudnya: “Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, mereka beroleh syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya, sebagai tempat sambutan tetamu (yang meriah dengan nikmat pemberian) daripada Allah. Dan (ingatlah) apa jua yang ada di sisi Allah adalah lebih bagi orang-orang yang berbakti (yang taat, yang banyak berbuat kebajikan).” (Surah Ali Imran ayat 198)

Pada ayat lain Allah SWT berfirman maksudnya: “Dan jangan sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahawa Kami membiarkan (mereka hidup lama) itu baik bagi diri mereka; kerana sesungguhnya Kami biarkan mereka hanyalah supaya mereka bertambah dosa (di dunia) dan mereka pula beroleh azab seksa yang menghina (di akhirat kelak).” (Surah Ali Imran ayat 178)

 Diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda maksudnya: “Hari Kiamat tidak akan berlaku sehingga orang yang lalu di kubur orang lain berkata: “Alangkah baiknya jika aku juga berada di situ.” (Hadis Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Allah SWT menceritakan tentang Nabi Yusuf dan Maryam yang memohon kematian kepada Allah SWT. Kisah Nabi Yusuf ini adalah sebagaimana firman-Nya yang bermaksud: “Wahai Tuhanku! Sesungguhnya Engkau telah mengurniakan daku sebahagian daripada kekuasaan (pemerintahan) dan mengajarku sebahagian daripada ilmu tafsiran mimpi. Wahai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi Engkau Penguasa dan Pelindungku di dunia dan di akhirat; sempurnakanlah ajalku (ketika mati) dalam keadaan Islam dan hubungkanlah daku dengan orang-orang yang soleh.” (Surah Yusuf ayat 101)

Kisah Maryam pula adalah sebagaimana firman-Nya yang bermaksud: “(Ketika ia hendak bersalin) maka sakit beranak itu memaksanya (pergi bersandar) ke pangkal sebatang pohon tamar (kurma); ia berkata alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ini dan menjadilah aku sesuatu yang dilupakan orang dan tidak dikenang-kenang!” (surah Maryam ayat 23)

Abu Qatadah menjelaskan: “Tidak seorang pun yang mahukan kematian, baik orang biasa mahupun Nabi kecuali Yusuf AS kerana keinginannya berjumpa dengan Tuhannya amat besar selepas mendapat nikmat serta kurnia yang melimpah daripada Allah SWT.”

Kisah Maryam pula terdapat dua pandangan mengapa Maryam inginkan kematian.

Pertama: Dia takut apabila orang berburuk sangka serta memburuk-burukkan sehingga menyebabkan fitnah bagi dirinya.

Kedua: Agar kaumnya tidak menuduhnya melakukan pembohongan serta kemaksiatan (zina) yang boleh membawa malapetaka bagi kaum itu.

Justeru, kematian merupakan kiamat kecil bagi semua manusia. Setiap manusia tidak akan terlepas daripada kematian. Tempoh kehidupan di dunia adalah sangat singkat. Oleh itu, setiap manusia perlu memanfaatkan masa yang ada untuk meningkatkan amal ibadah dan memperbanyakkan sedekah seterusnya memastikan kehidupan di alam barzakh kelak   dalam keadaan yang baik.

Larangan meminta mati akibat putus asa

Dr Khairul Ashraf Nathir

Hakikat kehidupan manusia di dunia ada yang manis, ada yang pahit, ada yang selalu dalam kegembiraan, ada yang terpalit kesusahan dan ada yang dalam keadaan sederhana sepanjang masa. Namun setiap apa yang ditentukan oleh Allah SWT pasti tidak lain tidak bukan untuk menguji hamba-Nya, yang manakah betul-betul beriman dan amalan yang paling mulia di sisi Allah.

Walaupun keadaan kehidupan kita semakin pulih daripada kesusahan yang melampau dua tahun kebelakangan ini, namun, setiap kesusahan tersebut tidak boleh diakhiri dengan kematian yang dianggap penyelesaian kepada semua perkara. Perkara ini adalah sebagaimana sabda Baginda Nabi SAW yang bermaksud: “Sesungguhnya, janganlah setiap kamu mahukan kematian kerana adanya sesuatu kesusahan hidup yang menimpanya. Apabila dia memang mahukan kematian tersebut, hendaklah dia berkata: “Ya Allah, hidupkanlah aku selagi kehidupan itu baik bagiku dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku.” (Hadis Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis lain, Baginda Nabi SAW bersabda maksudnya: “Janganlah setiap kamu meminta kematian sebelum ajal menjemputmu kerana apabila seseorang kamu meninggal dunia, maka amal kebaikanmu akan terputus, sedangkan tujuan Allah memanjangkan usia seseorang mukmin adalah menambah kebaikan mukmin itu sendiri.” (Hadis Riwayat al-Bukhari)

Berdasarkan hadis ini, kehidupan manusia atas dunia adalah bersifat sementara dengan jangka masa yang sangat pendek. Sekiranya panjang umur, maka ambil peluang untuk sentiasa melakukan kebaikan sebagai saham utama di alam barzakh kelak. Baginda Rasulullah SAW bersabda maksudnya: “Janganlah salah seorang daripada kamu semua mengharapkan kematian, kerana jika dia adalah orang yang suka melakukan kebajikan, maka boleh jadi dia akan terus menambah kebaikan atau jika dia adalah orang yang sentiasa melakukan perbuatan dosa, maka boleh sahaja dia bertaubat.” (Hadis Riwayat al-Bukhari)

Kematian bukanlah penutup segala masalah yang dihadapi di atas dunia ini, bahkan perjalanan manusia di alam barzakh adalah penuh berliku menuju ketempat kekal abadi. Alam dunia adalah destinasi ketiga manusia selepas alam roh dan alam rahim. Maka ketika berada di alam dunia ini sahajalah manusia perlu untuk melakukan sesuatu kebaikan yang akan memberikan kesenangan di alam barzakh, mahsyar, hisab, titian sirat, telaga khautar, syafaat Baginda Nabi SAW seterusnya ke syurga.

Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda maksudnya: “Janganlah kamu mahukan kematian kerana keadaan kematian itu merupakan sesuatu yang amat dahsyat. Apabila seseorang hamba diberi usia panjang, Allah memberi kesempatan untuk bertaubat kepadanya.” (Hadis Riwayat Al-Bazzar, hadis ini bertaraf dhaif)

Kematian bukan sekadar lenyapnya seseorang itu dan tidak akan ada lagi kejadian setelah itu, tetapi kematian adalah terputus atau terpisahnya hubungan antara roh dengan badan, bertukar atau berpindahnya sesuatu keadaan kepada keadaan yang lain, suatu tempat kepada tempat yang lain dan kematian adalah satu musibah paling besar.

Allah SWT berfirman maksudnya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang di antara kamu hampir mati, ketika (ia mahu) berwasiat, hendaklah wasiatnya itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang lain (yang bukan seagama) dengan kamu, jika kamu dalam pelayaran di muka bumi lalu kamu ditimpa bencana sakit yang membawa maut. Kalau kamu ragu-ragu tentang kejujuran kedua saksi itu, hendaklah) kamu tahan mereka sesudah selesai sembahyang, kemudian mereka (disuruh) bersumpah dengan nama Allah (dengan berkata: “Demi Allah) kami tidak akan menjual sumpah kami untuk mendapat sesuatu harta benda, walaupun orang itu daripada kaum kerabat dan kami tidak menyembunyikan (keterangan yang kami ketahui) sebagai saksi (sebagaimana yang diperintahkan oleh) Allah, (kerana jika kami menyembunyikannya) tentulah kami dengan itu termasuk dalam golongan orang-orang yang berdosa.” (Surah Al-Ma’idah ayat 106)

Terdapat perkara yang lebih dahsyat daripada kematian iaitu lalai dalam menghadapi kematian, berpaling dan hanya sedikit mengingati kematian, serta meninggalkan amalan soleh yang merupakan bekalan yang besar selepas kematian. Bahkan pada kematian terdapat pesanan serta pelajaran bagi orang yang berfikir.

Kesempatan bertaubat untuk memohon keredaan Allah SWT

Keredaan Allah SWT hanya boleh diperoleh melalui taubat dan tidak lagi mengulangi perbuatan dosa yang lalu.

Allah SWT berfirman maksudnya: “Oleh itu, sama ada mereka bersabar menderita azab atau sebaliknya (maka sama sahaja) kerana nerakalah tempat tinggal mereka; dan jika mereka memohon peluang untuk mendapat keredaan Allah, maka mereka bukanlah lagi daripada orang-orang yang diterima permohonannya.” (Surah Fussilat ayat 24)

Diriwayatkan daripada Sahl bin Abdullah At-Tastari, dia berkata: “Mahukan kematian adalah dilarang. Kecuali bagi tiga jenis orang iaitu orang yang tidak mengetahui apa yang akan berlaku setelah kematian, orang yang lari daripada takdir Allah SWT dan Orang yang amat ingin sekali berjumpa dengan Allah SWT.”

Diriwayatkan bahawa Malaikat maut datang menemui Khalilullah (Ibrahim AS) untuk mencabut nyawanya, lalu Nabi Ibrahim berkata: “Wahai Malaikat Maut, pernahkah kamu melihat seorang sahabat yang mahu mencabut nyawa sahabatnya sendiri? Mendengar kata-kata itu, Malaikat Maut kembali menemui Allah SWT. Allah SWT lalu berkata kepada Malaikat Maut: “Adakah kamu pernah melihat seeorang yang tidak gembira bertemu dengan sahabatnya? “Setelah Malaikat Maut kembali menemui Ibrahim dan menyampaikan kata-kata Allah SWT kepdanya. Nabi Ibrahim berkata: “Jika demikian cabutlah nyawaku saat ini juga.”

Abu Darda menyatakan bahawa kematian yang menimpa diri seseorang Mukmin tujuannya adalah baik. Allah SWT berfirman maksudnya: “Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, mereka beroleh Syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya, sebagai tempat sambutan tetamu (yang meriah dengan nikmat pemberian) daripada Allah. Dan (ingatlah) apa jua yang ada di sisi Allah adalah lebih bagi orang-orang yang berbakti (yang taat, yang banyak berbuat kebajikan).” (Surah Ali Imran ayat 198)

Pada ayat lain Allah SWT berfirman maksudnya: “Dan jangan sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahawa Kami membiarkan (mereka hidup lama) itu baik bagi diri mereka; kerana sesungguhnya Kami biarkan mereka hanyalah supaya mereka bertambah dosa (di dunia) dan mereka pula beroleh azab seksa yang menghina (di akhirat kelak).” (Surah Ali Imran ayat 178)

Justeru, sebanyak manapun ujian dan cabaran yang ditempuhi di atas dunia, kesemuanya untuk meningkatkan darjat dan ketakwaan seseorang. Dengan ujian itu jugalah, gugurnya dosa-dosa yang sentiasa dilakukan. Semoga kita sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah SWT.

Islam muliakan ibu

Dr Azri Bhari

Saban tahun Hari Ibu disambut pada Ahad kedua Mei oleh seluruh masyarakat dunia. Hari Ibu disambut untuk menzahirkan tanda penghargaan kepada wanita yang mengorbankan kehidupan demi kebahagiaan anak mereka.

Peranan ibu sangat penting dalam sesebuah keluarga dan mempunyai persamaan dengan bapa yang turut diiktiraf melalui sambutan Hari Bapa saban tahun sebagai tunjang kekuatan sesebuah keluarga.

Islam sangat menganjurkan supaya memuliakan dan menghormati ibu bapa sebagaimana dititikberatkan dalam al-Quran serta hadis tanpa terbatas atau terikat dengan masa atau tempat. Malah kewajipan kepada anak adalah berpanjangan dan berkekalan sepanjang hayat.

Perintah mentaati ibu bapa bukan setakat melakukan kebaikan, tetapi turut sebagai bukti keimanan dan ketakwaan. Firman Allah SWT yang bermaksud: “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapanya, ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah, mengandungkannya sampai menyusukannya adalah tiga puluh bulan sehingga apabila dia dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun dia berdoa: ‘Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapaku serta supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau redai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk golongan orang yang berserah diri.'” Surah al-Ahqaf: 15

Seterusnya, anak perlu mengutamakan ibu bapa kerana Islam meletakkan kemuliaan ibu bapa selepas Allah SWT dan Rasul-Nya berdasarkan hadis keredaan serta kemurkaan Allah bergantung kepada ibu bapa.

3

Nabi SAW bersabda yang bermaksud: “Keredaan Allah terletak pada keredaan ibu bapa dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan ibubapa.” Riwayat at-Tirmizi

Berbakti kepada ibu bapa bukan setakat semasa mereka masih hidup, malahan perlu berterusan walaupun sudah meninggal dunia. Anak yang baik dan taat kepada ibu bapa tidak akan melupakan jasa serta pengorbanan yang mereka dilakukan.

Firman Allah SWT yang bermaksud: “Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: ‘Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka kedua-duanya, sebagaimana mereka berdua mendidik aku waktu kecil.'” Surah al-Isra’: 24

Terdapat pelbagai cara dan kaedah untuk berbakti dan berbuat kebaikan kepada ibu bapa yang boleh dilakukan oleh anak.

Pertama, menzahirkan kasih sayang dan mendoakan kesejahteraan ibu bapa. Anak yang soleh sentiasa mendoakan ibu bapa diberkati dan dirahmati oleh Allah SWT.

Hadis Nabi SAW yang bermaksud: “Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali daripada tiga perkara (iaitu) sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakannya.” Riwayat Muslim: no.1631; Sunan Abu Daud, no:2880; Sunan at-Tirmidi, no:1376

Selain itu, firman Allah SWT yang bermaksud: “Doakanlah (untuk mereka, dengan berkata): “Wahai Rabbku! cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka mencurahkan kasih sayang memelihara dan mendidikku semasa kecil.” Surah al-Isra’: 24

Kedua, menyediakan kemudahan dan tempat tinggal yang selesa. Menjadi tanggungjawab anak memastikan dan memberikan kemudahan sesuai kepada ibu bapa terutama yang berusia lanjut serta uzur.

Paling baik adalah sekiranya ibu bapa selesa dibawa tinggal bersama bagi menjamin keselamatan dan keperluan harian dapat diuruskan dengan baik.

Ketiga, menghulurkan bantuan kewangan atau keperluan. Anak bertanggungjawab memberi nafkah atau bantuan kewangan kepada ibu bapa supaya mencukupi perbelanjaan kehidupan.

Sebenarnya nafkah dan sumbangan yang diberikan anak tidak mampu menandingi atau membalas pengorbanan ibu bapa yang membesar dan mendidik sewaktu kecil sehingga mampu berdikari.

Keempat, memenuhi dan menunaikan permintaan. Anak perlu mengutamakan dan memenuhi permintaan ibu bapa berbanding tugas yang lain.

Nabi SAW menunjukkan bahawa berbakti kepada ibu bapa menjadi urusan turutan kedua selepas melaksanakan perintah solat dalam hadis yang bermaksud:

Daripada Abdullah ibn Mas’ud RA berkata, “Aku bertanya kepada Rasulullah SAW: ‘Amalan apakah yang paling Allah sukai? Baginda menjawab: Solat pada waktunya. Kemudian apa, kataku. Baginda menjawab: Berbuat baik kepada ibu bapa. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Baginda menjawab: Jihad di jalan Allah.'” Riwayat al-Bukhari

Kelima, bertutur dengan sopan dan lemah lembut terhadap ibu bapa. Islam mendidik masyarakat supaya menjauhkan diri daripada menengking, membentak, mengeluarkan kata kasar dan mengeluarkan pengucapan yang rendah nilainya.

Perlakuan dan pengucapan yang rendah nilai adalah seperti menunjukkan sikap tidak acuh, tidak peduli dan tidak suka semasa berkomunikasi dengan ibu bapa.

Anak dilarang meninggikan suara ketika bercakap dengan ibu bapa kerana dianggap perbuatan yang buruk dan tercela berdasarkan firman Allah SWT yang bermaksud: “Maka janganlah engkau berkata kepada mereka (sebarang perkataan kasar) sekalipun perkataan ‘ah!’…” Surah al-Isra’: 32

Keenam, meluangkan dan melapangkan masa bersama-sama. Anak yang tinggal berasingan dengan ibu bapa perlu kerap meluangkan masa mengunjungi mereka.

Bahkan, Nabi SAW menyarankan menjaga hubungan baik dengan saudara-mara, tetangga dan sahabat kepada ibu bapa dalam hadis yang bermaksud: “Sesungguhnya sebaik-baik bentuk bakti (kepada orang tua) ialah seseorang anak itu menyambungkan tali persaudaraan keluarga sahabat karib ayahnya.” Riwayat Muslim

Ketujuh, tidak menderhaka kepada ibu bapa. Melakukan perkara yang tidak disukai ibu bapa bermakna melakukan perbuatan derhaka. Islam meletakkan bahawa menderhaka kepada ibu bapa tergolong dalam perbuatan dosa besar.

Hadis Nabi SAW yang bermaksud: “Mahukah kamu aku sampaikan tentang sesuatu yang termasuk daripada dosa besar? Baginda mengulangi pertanyaan sehingga tiga kali (lalu berkata): Menyekutukan Allah, derhaka terhadap kedua-dua orang tua dan kesaksian palsu…” Riwayat Muslim

Demikianlah, kebaktian dan kebaikan yang boleh diberikan oleh anak dalam pelbagai sudut seperti keperluan material, emosi dan rohani kepada ibu bapa tercinta.

Kesimpulannya, sambutan Hari Ibu bukanlah perayaan keagamaan, tetapi adat sahaja. Sambutan diadakan adalah sebagai suatu penghormatan tambahan dengan tidak membataskan pada waktu dan tempat tertentu. Sebaliknya, sentiasa memberi penghormatan dan ketaatan kepada ibubapa selaras dengan syariat Islam.

‘Post mortem’ Ramadan

Datuk Mohd Ajib Ismail

Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki Syawal dan hampir memasuki minggu kedua bulan Syawal yang diraikan serta dinantikan bersama.

Sebahagian masyarakat seakan-akan melepaskan dendam setelah dua tahun tidak dapat menikmati suasana kemeriahan persiapan hari raya. Mengimbau kembali menjelang Syawal, kebanyakan pusat membeli-belah utama dan bazar Aidilfitri kembali sesak dikunjungi. Sesetengah tempat menganjurkan ekspo jualan 24 jam tanpa henti. Keadaan tersebut sudah tentu menjadi khabar gembira buat peniaga yang mencari rezeki serta kembali merancakkan kegiatan ekonomi. Orang ramai pula berpusu-pusu di lebuh raya mengambil kesempatan untuk pulang ke kampung halaman masing-masing setelah sekian lama tidak dapat menyambut hari raya bersama sanak saudara. Namun dalam suasana kemeriahan tersebut, perlu kita lihat semula Ramadan yang sudah berlalu pergi dan mungkin kita akan bertemu dengan bulan mulia berkenaan tahun depan atau ia menjadi Ramadan terakhir.

Seandainya kita mengetahui bilakah waktu terakhir diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan lagi, nescaya kita berusaha sedaya upaya melaksanakan amal ibadah yang terbaik supaya dapat meraih sebanyak mungkin ganjaran yang dijanjikan. Kita akan bermujahadah dengan melaksanakan amalan secara bersungguh-sungguh serta menepis sebarang halangan dan rintangan yang menghalang diri daripada mengerjakan ibadah. Golongan yang bermujahadah dalam beribadah akan diberikan petunjuk oleh Allah SWT ke jalan yang diredai-Nya. Firman Allah SWT dalam surah al-Ankabut ayat 69 yang bermaksud: “Dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama Kami, sesungguhnya Kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan Kami (yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan); dan sesungguhnya (pertolongan dan bantuan) Allah adalah berserta orang-orang yang berusaha membaiki amalannya.”

 Sifat mujahadah akan mendorong semangat dalam beribadah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW yang sering menunaikan solat malam. Dalam sebuah hadis daripada Aisyah RA berkata maksudnya: “Adapun Nabi SAW solat sebanyak sebelas rakaat, kadar satu sujud Nabi SAW adalah selama tempoh seseorang itu membaca 50 ayat sebelum Baginda SAW mengangkat kepalanya. Nabi SAW rukuk (solat) sebanyak dua rakaat sebelum solat Subuh. Kemudian Baginda SAW berbaring pada sebelah kanan sehingga didirikan solat.”

Setelah melaksanakan segala amal ibadah, berdoalah agar amalan yang dipersembahkan diterima di sisi Allah SWT sebagaimana doa yang pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim AS ketika baginda dan anaknya, Ismail telah siap mendirikan Kaabah. Doa tersebut dipanjatkan supaya Allah menerima setiap amal kebaikan dan pembinaan Kaabah tersebut. Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 127 yang bermaksud: “Dan (ingatlah) ketika Nabi Ibrahim bersama-sama Nabi Ismail meninggikan binaan asas-asas (tapak) Baitullah (Kaabah) itu, sambil keduanya berdoa dengan berkata: “Wahai Tuhan kami! Terimalah daripada kami (amal kami); sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.”

https://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.516.0_en.html#goog_1470012573

https://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.516.0_en.html#goog_1470012575

https://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.516.0_en.html#goog_1470012577

https://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.516.0_en.html#goog_1470012579

https://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.516.0_en.html#goog_1470012581

 Justeru setiap kali selesai melaksanakan amal kebajikan, tanamkanlah azam agar amalan tersebut diterima oleh Allah serta dapat menjadi penolong buat kita di akhirat kelak.

Jauhilah sebarang perbuatan yang merosakkan amal ibadah di bulan Ramadan yang mulia setelah kita berpenat lelah mengerjakannya. Perbuatan seperti hiburan yang melampau, penghasilan lagu-lagu dan video muzik yang tidak selari dengan semangat dan matlamat Ramadan dan Aidilfitri hanya menjadikan amalan kita sia-sia. Sematkanlah niat yang ikhlas dalam beramal semata-mata kerana Allah SWT sebagaimana firman-Nya dalam al-Quran surah al-Baiyyinah ayat 5 yang bermaksud: “Pada hal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepada-Nya, lagi tetap teguh di atas tauhid; dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Dan yang demikian itulah Agama yang benar.”

Sesungguhnya bukti bahawa kita benar-benar terkesan dengan tarbiyah Ramadan adalah perasaan berat hati untuk melepaskannya pergi dan rindu untuk merebut peluang beribadah dan ganjaran pahala yang diberi. Tetaplah beristiqamah melakukan amal kebajikan sama ada banyak ataupun sedikit walaupun Ramadan berlalu pergi. Antara tanda-tanda seseorang mendapat kemanisan iman ialah apabila dia sangat senang dan cinta untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT pada setiap masa. Melalui kemanisan iman, seseorang akan mempunyai sifat istiqamah dalam dirinya untuk kekal melakukan amalan ibadah serta sentiasa menunggu-nunggu dan rindu untuk melakukan ibadah. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang bermaksud: “Tiga perkara apabila terdapat pada diri seseorang, ia merasai kemanisan iman: Siapa yang cintanya kepada Allah dan Rasul lebih daripada cintanya kepada yang lain, siapa yang cintanya kepada orang lain hanya kerana Allah (dan bukan kerana suatu tujuan duniawi) dan ia membenci kembali kepada kekufuran selepas Allah menyelamatkannya (daripada kekufuran), sebagaimana bencinya akan dicampakkan ke dalam api neraka.” (Riwayat Muslim)

 Apabila seseorang merasakan kemanisan dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, ia adalah petanda bahawa dia mengingati Allah dan Allah juga mengingatinya. Seseorang yang merasai kemanisan beribadah akan merasakan kerinduan yang tinggi apabila leka dan alpa daripada menunaikan amalan ibadah kepada Allah.

Mudah-mudahan segala penat lelah, ujian dan kesabaran yang kita semua lalui dalam melaksanakan ketaatan menjunjung titah perintah Allah SWT sepanjang Ramadan akan diganjari balasan syurga sebagaimana firman Allah dalam surah al-Furqan ayat 75 bermaksud: “Mereka itu semuanya akan dibalas dengan mendapat tempat yang tinggi di Syurga disebabkan kesabaran mereka dan mereka pula akan menerima penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya.”

 Firman Allah dalam ayat yang lain surah al-Insan ayat 12-13 bermaksud: “Dan kerana kesabaran mereka (mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan larangan-Nya), mereka dibalas oleh Allah dengan Syurga dan (persalinan daripada) sutera. Mereka berehat di dalam Syurga dengan berbaring di atas pelamin-pelamin (yang berhias), mereka tidak nampak di situ adanya matahari (usahkan hawa panasnya), dan tidak juga merasai suasana yang terlampau sejuk.”