• Pengenalan

  Blog ini dikendalikan oleh pihak pengurusan pondok sebagai alternatif kepada portal rasmi madrasah
  albakriah.com

 • Sumbangan Derma

  Kami sentiasa mengalu-alukan sebarang sumbangan berbentuk zakat dan sedekah bagi tujuan kebajikan guru, pelajar dan pembangunan

  Sebarang sumbangan boleh disalurkan melalui akaun tersebut

  Tabung Madrasah Diniah Bakriah
  BIMB 03018010098410

   

 • Kandungan Blog

 • Tulisan Terbaik

 • Arkib

 • Statistik Pengunjung

  • 1,307,084 orang
 • Kandungan Blog

Cara Pembelajaran Aqidah di Nusantara

Ahmad Hafiz Ali Makdom

Akidah al-Asha’irah sudah sekian lama bertapak di bumi Nusantara sama ada Malaysia, Indonesia, Thailand dan sebagainya.

Pembawakan akidah ini menjadi faktor utama dalam pengukuhan agama berkaitan ketuhanan serta simbol penyatuan umat Islam khususnya di Nusantara tanpa berlakunya unsur berpecah-belah. Perkara itu dapat dibuktikan menerusi karya bertulisan Jawi yang sudah mencecah ratusan tahun seperti Aqidah al-Najin oleh Sheikh Zayn al-Din al-Fatani atau lebih dikenali sebagai Tuan Minal, Faridah al-Fara’id oleh Sheikh Ahmad al-Fatani, Bidayah al-Hidayah oleh Sheikh Muhammad Zayn Acheh dan sebagainya. Namun, terdapat suara sumbang yang menyatakan bahawa akidah al-Asha’irah ataupun akidah yang bermetodologikan pembelajaran Sifat 20 ini berasal daripada falsafah.

Tuduhan sebegitu membawa kepada pemikiran bahawasanya ulama terdahulu yang berakidah al-Ashairah sama ada ulama tanah Arab ataupun Nusantara ini semuanya sesat dan bukan dalam golongan Ahli Sunah Waljamaah kerana sumber rujukannya daripada falsafah secara mutlak dalam akidah. 

Fahaman berkenaan muncul kerana pelbagai faktor terhadap tanggapan mereka berkenaan dengan pembelajaran akidah Sifat 20.

Pertamanya, mereka beranggapan akidah al-Asha’irah yang membawa metodologi perbahasan Sifat 20 ini daripada falsafah kerana orang yang mempelajari Sifat 20 ini turut juga mempelajari sifat mustahil bagi Allah SWT untuk dinafikan.

Pertikaian berkenaan sudah dijawab oleh al-Allamah Abdullah al-Sharqawi al-Azhari dalam Hasyiah al-Sharqawi ‘ala al-Hudhudi bahawasanya disebut juga sifat mustahil atas Allah SWT untuk dinafikan kerana tuntutan dalam bidang akidah ini adalah huraian secara tafsil (terperinci). Bukan itu sahaja, bahkan kejahilan dalam perkara membabitkan akidah ini sangat berbahaya.

Oleh itu, ulama al-Asha’irah mengambil inisiatif menyebutkan sifat mustahil untuk dinafikan kerana tidak cukup hanya mengetahui lazimnya sahaja iaitu sifat yang wajib bagi Allah SWT. 

Seterusnya, kecaman yang mengatakan akidah yang dibawa al-Asha’irah iaitu Sifat 20 itu bukannya tauhid para rasul akan tetapi tauhid ahli kalam sahaja.

Ini adalah tuduhan yang sangat berat kerana asal-usul terbentuknya pembelajaran akidah Sifat 20 ini berteraskan dalil naqli (al-Quran dan al-Sunnah) dan dalil aqli. Bahkan Sheikh Nawawi Banten menegaskan dalam Tijan al-Darori wajib pada syarak seseorang mukallaf itu mengetahui secara ijmali (umum) terhadap sifat kesempurnaan Allah SWT ini tidak terhingga dan secara tafsili (terperinci) melalui jalan belajar Sifat 20 sama ada menerusi dalil naqli atau dalil aqli.

Tambahan lagi, Sheikh Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki dalam Jala’ al-Afham menyatakan daripada sifat wujud sehingga sifat kalam beserta dengan dalil daripada al-Quran. Persoalannya ialah adakah al-Quran bukan daripada Nabi Muhammad SAW? Sudah semestinya daripada nabi Muhammad SAW dan apa-apa sahaja yang terkandung di dalam al-Quran adalah daripada ajaran Nabi Muhammad SAW termasuk dalam bab akidah. 

Selain itu, tuduhan falsafah terhadap akidah al-Asha’irah juga turut berlaku apabila ada suara yang mengatakan kaedah kulliyyahnya (umumnya) itu sinonim dengan Muktazilah, Jabariyyah dan sebagainya dari sudut mendahulukan akal atas naqal (al-Quran dan al-Sunnah) secara mutlak.

Dakwaan tersebut tidak dapat dibuktikan sejak daripada zaman pelopor mazhab al-Asha’irah lagi iaitu Imam Abu al-Hasan al-Ash’ari. Hal ini demikian kerana, beliau mengemukakan dalam al-Ibanah ‘an Usul al-Diyanah bahawa isu akidah adalah pandangan agama Islam yang bersumberkan kepada al-Quran dan sunah Rasulullah SAW.

Bukan itu sahaja, bahkan akidah juga diambil daripada riwayat sahabat, tabiin dan tabi’ al-tabi’in serta ulama hadis dan athar. Imam al-Ash’ari turut menjadikan dan mengangkat Imam Ahmad bin Hanbal sebagai tokoh teladan dalam mendepani kumpulan bid’ah pada zamannya yang terdiri daripada Muktazilah, Jabariyyah, Qadariyyah dan sebagainya.

Walaupun begitu, muncul sekelompok manusia yang mengaplikasikan kejahilan mereka sebagai tonggak pemikiran sehingga mengakibatkan tiada daya untuk berfikir dalam memahami soal keagamaan. Oleh sebab itu, Imam al-Ash’ari menyatakan pendirian beliau secara jelas terhadap dalil aqli dalam Risalah fi al-Istihsan al-Khawd fi ‘Ilm al-Kalam.

Ini membuktikan Imam al-Ash’ari mengutamakan pendalilan secara naqli berteraskan al-Quran dan al-Sunnah kemudian pelengkapnya menerusi dalil aqli bukannya mengagungkan akal sehingga mengenepikan naqal seperti golongan Muktazilah. 

Di samping itu, antara suara sumbang yang lain mengatakan bahawa akidah sepatutnya adalah subjek yang mudah untuk difahami oleh semua orang sedangkan akidah al-Asha’irah yang berteraskan pembelajaran Sifat 20 memiliki ciri-ciri yang payah untuk memahami perbahasannya serta tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad SAW.

Kata-kata ini seolah-olah memberi isyarat pengajian akidah al-Asha’irah ini sudah tidak relevan bagi orang awam sedangkan pengajian akidah al-Asha’irah ini mempunyai tahap pembelajaran yang tersendiri daripada awal sehingga akhir.

Hakikatnya, ulama al-Asha’irah memberikan amaran kepada orang awam untuk tidak mempelajari ilmu kalam dengan makna perbahasan yang rumit untuk difahami bahkan berkemungkinan wujudnya perbahasan falsafah di dalamnya berkaitan ketuhanan.

Sebaliknya, akidah yang menunjukkan keesaan Allah SWT, kekuasaan-Nya, Ketidakserupaan-Nya dengan makhluk dan sebagainya adalah suatu perkara yang amat dituntut untuk mempelajarinya bagi memantapkan akidah Ahli Sunnah wa al-Jama’ah yang sebenar dalam dirinya daripada terpesong.

Pelbagai karya ulama al-Asha’irah menghidangkan pengenalan akidah yang mudah kepada orang awam pada tahap pertama seperti Inilah Kitab Usuluddin karya Sheikh Muhammad Utharid Bogor, Aqidah al-Awam karya Sheikh al-Sayyid al-Marzuqi, Qawa’id al-Aqa’id Imam al-Ghazali dan sebagainya. 

Oleh itu, akidah al-Asha’irah yang berteraskan Sifat 20 bukan daripada falsafah. Hal ini demikian kerana jika akidah al-Asha’irah ini bersumberkan akidah falsafah maka sudah pasti semua ahli falsafah zaman tersebut dikategorikan sebagai muwahhid (orang yang bertauhid).

Kekhuatiran yang berlaku adalah apabila mereka yang terlalu berusaha keras mengingkari Sifat 20 itu sendiri akan menjadikan pegangan mereka seperti akidah komunisme dari sudut menafikan kewujudan Tuhan, baharunya Tuhan dan sebagainya.

Hal ini demikian kerana menafikan kewujudan Allah SWT, kekal-Nya, tidak baharu-Nya, esa-Nya, tidak menyerupai makhluk-Nya dan sebagainya membawa ke arah kesesatan dan kekafiran.

Pembelajaran Sifat 20 yang diteraskan oleh al-Asha’irah hanya sebagai satu metodologi untuk menghantar kita semua kepada makrifah (mengenal) Allah SWT secara yakin.

Seterusnya, madrasah al-Asha’irah ini juga membentangkan konsep yang benar tentang ketuhanan sesuai dengan dalil yang qatie dalam al-Quran, hadis dan ijmak ulama. Selain itu, akidah al-Asha’irah ini juga sebagai wasilah untuk menjawab terhadap penyimpangan di luar akidah Ahli Sunnah wa al-Jama’ah seperti Muktazilah, Jabariyyah, Qadariyyah dan sebagainya bahkan menzahirkan jawaban berkenaan Allah SWT secara mendasar dan mendalam.

Dengan ini, orang yang berakal waras dan sihat tidak akan mencela atau mencemuh satu metodologi yang dibawa dan diusahakan oleh ulama al-Asha’irah menerusi akidah Sifat 20 kerana perbincangannya mengenai Allah SWT yang Maha Esa